คมชัดลึกออนไลน์ 24 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
การเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

23 มกราคม 2563 - 20:38 น.
ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง,พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย,สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
การเมือง

Shares :
เปิดอ่าน 3,312 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 3 พรรคสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง


 

              เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคเพื่อสหกรณ์ไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ความว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเพื่อสหกรณ์ไทย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 นั้น

 

 

 

              พรรคเพื่อสหกรณ์ไทยต้องดำเนินการตามมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2561 ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2561 มีผลใช้บังคับ และต้องดำเนินการตามมาตรา 141/1 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2561 ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีการประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ในราชกิจจานุเบกษา

 

 

 

              นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่า เมื่อครบระยะเวลาตามมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (3) และมาตรา 141/1 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2561 พรรคเพื่อสหกรณ์ไทยไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ จึงเป็นเหตุให้พรรคเพื่อสหกรณ์ไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 141 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน

              คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคเพื่อสหกรณ์ไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 141 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2561 ประกอบมาตรา 91 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

 

 

 

              ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

              ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563

              อิทธิพร บุญประคอง

              ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/006/T_0044.PDF

 

 

 

              วันเดียวกัน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคมหาชนสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง และ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคแทนคุณแผ่นดินสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

อ่านข่าว - ราชกิจจาฯ ประกาศ เลือกตั้ง ส.ส.กำแพงเพชร แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/006/T_0045.PDF

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/006/T_0046.PDF

 

 

 

 


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ