รัฐสภา 23 มกราคม 2563 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตามที่สภาฯ มอบหมายให้คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาฯ ที่มี นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) เป็นประธาน กมธ. พิจารณา

 

 

 

              ทั้งนี้ ในสาระสำคัญ นายปิยบุตรแถลงผลการศึกษาตอนหนึ่งว่า จากการรับฟังความเห็นและคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ากฎหมายดังกล่าวจะทำให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีรายได้ลดลง แม้จะได้งบประมาณจากรัฐบาลสนับสนุนเตรียมไว้ แต่กรณีที่ อปท.​ ขาดรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ย่อมมีผลกระทบทำให้รายได้ของท้องถิ่นลดลง ทั้งนี้ จากผลการศึกษาขอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ตราพระราชกำหนดชะลอการบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้มีความพร้อมให้มากกว่าปัจจุบัน ทั้งนี้ กมธ.ฯ ไม่มีจุดยืนจะไม่สนับสนุนการเก็บภาษี แต่การเก็บภาษีต้องมีหลักการที่ถูกต้อง และเกิดประโยชน์โดยไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติ

 

 

 

              ขณะที่ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย (พท.) ฐานะประธานอนุ กมธ.การศึกษาการปฏิรูป ทบทวน และการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ใน กมธ.ฯ ยุติธรรมฯ แถลงด้วยว่า จากการศึกษารายละเอียดพบว่าเมื่อบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวทำให้รายได้ของท้องถิ่นลดลง เช่น พื้นที่ กทม.​ รายได้ลดลง ปีละ 1,200 ล้านบาท หรือพื้นที่แหลมฉบัง รายได้ลดลงปีละ 200 ล้านบาท ทั้งนี้ แม้รัฐบาลจะอุดหนุนงบประมาณให้ท้องถิ่น แต่พบว่ากว่าจะได้รับอนุมัติงบประมาณจากกรรมการกระจายอำนาจ ทำให้ต้องรอ 1 ปี ซึ่งจะกระทบต่อแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 พบว่า มีการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดสำคัญ​ คือ ลดภาษีอัตราร้อยละ 50 สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ประเภทห้องชุด ที่ดินที่ตั้งของโรงผลิตไฟฟ้า ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช้เป็นเขื่อน หรือพื้นที่เกี่ยวกับเขื่อน และลดภาษีอัตรา ร้อยละ 90 สำหรับที่ดินสิ่งปลูกสร้างรอการขายของสถาบันการเงิน อาคารชุด ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างระหว่างพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

 

 

 

              “กมธ.ฯ มีข้อสังเกตว่า การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยังไม่บังคับใช้ เพราะได้ขยายเวลา ทำให้เห็นถึงความไม่พร้อมและสมบูรณ์ของกฎหมายหรือไม่ นอกจากนั้น ปัญหาประเทศด้านเศรษฐกิจและปัญหาภัยแล้ง ทำให้ครัวเรือนมีหนี้สินเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกมมาไม่ถูกที่ถูกเวลาและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์” นายชวลิต แถลงรายละเอียด

              ทั้งนี้ ในการพิจารณารายละเอียดมี ส.ส. อภิปรายสนับสนุนรายงานของ กมธ.ฯ โดยเฉพาะการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ควรบังคับใช้กฎหมายที่มีมิติหลากหลาย และประเมินให้รอบด้าน โดยเฉพาะรายได้ของประชาชน เศรษฐกิจในพื้นที่ร่วมด้วย ไม่ใช่มองเฉพาะราคาประเมินของที่ดินเท่านั้น

 

 

 

              โดยมีข้อเสนอเพิ่มเติมจาก ส.ส. ให้ยกเลิกกฎหมายฉบับดังกล่าวและยกร่างใหม่ อาทิ ความเห็นของ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย อภิปรายสนับสนุนให้ยกเลิกกฎหมายทั้งฉบับและงดเว้นการบังคับใช้ เนื่องจากเป็นความล้มเหลวของการออกกฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ทั้งนี้ เนื้อหาของกฎหมายขัดหลักการของการจัดเก็บภาษีและสร้างความเหลื่อมล้ำ อาทิ บ้านหลังหลัก ไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่เสียภาษี เช่น คนรวย มีบ้าน 1 หลัง ราคาประเมิน 49.9 ล้านบาท ไม่เสียภาษี ขณะที่ตนฐานะชนชั้นกลาง บ้านชานเมือง 1.5 ล้านบาท เดินทางเข้าตัวเมืองทุกวันตัดสินใจต้องซื้อคอนโดฯ เพื่ออาศัยเป็นหลังที่สอง ทำให้ต้องเสียภาษีบ้านหลังที่สอง เป็นต้น ทั้งนี้ ควรให้ สภาฯ เป็นผู้พิจารณากฎหมายฉบับดังกล่าว

 

 

 

              เช่นเดียวกับ นายวีระกร คำประกอบ ส.ส. นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) อภิปรายโดยตั้งข้อสังเกตว่า กฎหมายภาษีที่ดินขาดความรอบคอบ และคล้ายกับตรากฎหมายโดยเจ้าของโรงงาน ดังนั้น ต้องยกเลิกและจัดทำเนื้อหาใหม่เพื่อให้ อปท. สามารถจัดเก็บรายได้ด้วยตนเอง ไม่ใช่ตัดตอน รวมถึงต้องคำนึงต่อประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำ และความยุติธรรมในสังคมด้วย

              ส่วน นายชำนาญ จันทร์เรือง ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ อภิปรายว่า เนื้อหาทำให้เกิดความได้เปรียบและเสียเปรียบในบางพื้นที่ และสร้างภาระให้กับเจ้าหน้าที่ต่อการประเมินอัตราการเก็บภาษี เช่น กรณีของธุรกิจทำฟาร์มไก่ขนาดใหญ่ ที่ถูกตีความว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทำให้เสียภาษีในอัตราต่ำ เป็นต้น

 

 

 

              ทั้งนี้ หลังจากที่ สภาฯ ได้อภิปรายเสนอความเห็น นายศุภชัย โพธิสุ รองประธานสภาฯ คนที่สอง กล่าวว่า จากการรับฟังการอภิปราย ไม่มี ส.ส. ไม่เห็นด้วยกับ กมธ.ฯ ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอื่น ถือว่า สภาฯ ให้ความเห็นชอบกับรายงานของ กมธ. และ สภาฯ จะแนบข้อเสนอแนะของ ส.ส.​ ให้กับคณะรัฐมนตรี (ครม.) และองค์กรที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาดำเนินการต่อไป