รัฐสภา 20 มกราคม 2563   "ส.ว." ขยายเวลาอภิปราย ร่างพ.ร.บงบฯ63 โหวตพรุ่งนี้-รอรมต. ให้เวลาอภิปรายยืนฐาน10นาที จะเกินไม่เป็นไร

 

 

 

 

ในการประชุมวุฒิสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2ล้านล้านบาท ได้เริ่มขึ้นเวลา 10.15 น. มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม 


ทั้งนี้นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ฐานะตัวแทนรัฐบาล แถลงสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 ต่อที่ประชุมวุฒิสภา ตอนหนึ่งว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎร ผ่านร่างพ.ร.บ.งบฯ 63 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ให้หน่วยรับงบประมาณมีงบประมาณใช้ในการดำเนินโครงการภายในปี 2563 ทั้งนี้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2563 มีแนวทางที่สำคัญ คือสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ

 

รวมถึงนโยบายและแผนระดับชาติ เพื่อให้การขับเคลื่อนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม ประเทศไทยต้องมุ่งปฏิรูปประเทศ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถประเทศแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างคือแก้ไขปัญหา เหลื่อมล้ำ , ยากจนของประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประเทศเติบโตอย่างมั่นคง และจัดสรรงบประมาณเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและสนับสนุนนโยบายสำคัญเร่งด่วน รวมถีงกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้การใช้จัดสรรงบประมาณ ได้คำนึงถึงกฎหมาย ระเบียบ มติครม.ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง 

 

"ข้อเสนอแนะ ความเห็นของส.ว. ที่เสนอต่อที่ประชุม รัฐบาลจะรับไว้ เพื่อปรับปรุงของส่วนราชการ หน่วยงานราชการ เพื่อให้การใช้งบประมาณคุ้มค่า เกิดประโยชน์กับประชาชน" นายอุตตม กล่าวต่อที่ประชุม 

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนที่ส.ว. จะอภิปรายในเนื้อหาคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.งบฯ 2563 ของวุฒิสภา โดยมีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ส.ว. เป็นประธานกมธ. ได้รายงานผลการศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาที่เป็นข้อเสนอแนะต่อการใช้จ่ายงบประมาณต่อรัฐบาลในเบื้องต้น 

 

จากนั้นก่อนการเข้าสู่การอภิปรายของส.ว. มีผู้เสนอความเห็นร่วมกันว่า จะอภิปรายต่อเนื่องโดยไม่เรียงลำดับมาตรา และไม่จำกัดเวลาหากมีเนื้อหาตามสาระและไม่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ 10 นาที ถือเป็นเวลากลาง โดยนายพรเพชร ชี้แจงต่อประชุมด้วยว่า เพื่อให้การอภิปรายมีประสิทธิภาพ จะประชุมต่อ วันที่ 21 มกราคม เพื่อไม่ให้สมองล้า และจะมีการลงมติในวันที่  21 มกราคม ส่วนเวลาลงมติที่ชัดเจนนั้นต้องรอพิจารณาการอภิปรายที่เหมาะสม และรอแจ้งรัฐมนตรีให้ร่วมประชุมเพื่อกล่าวปิดช่วงท้ายของการประชุมวุฒิสภา.