เมื่อวันที่ 2 ม.ค.เวลา 13.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.รับทราบตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (อีดีเอส) เสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาลพ.ศ. 2563 ซึ่งสัมภาษณ์ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 5,000 คน ระหว่างวันที่ 22 ต.ค. - 3 พ.ย.62  ดังนี้

       ความเดือดร้อนที่ชุมชน หมู่บ้านได้รับในรอบปี 2562 มากที่สุด คือ สินค้าอุปโภค-บริโภคราคาแพง ร้อยละ 23.3

        รองลงมา คือ ปัญหาจากการทำเกษตรกรรม เช่น ต้นทุนสูง ผลผลิตราคาตกต่ำและผลผลิตเสียหายจากแมลง โรคระบาด ร้อยละ 20.6 

         ส่วนของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2563 ที่ต้องการจากรัฐบาลมากที่สุด คือ การแก้ปัญหาสินค้าอุปโภค-บริโภคราคาแพง ร้อยละ 50.9 รองลงมา คือ การแก้ปัญหาด้านการเกษตร เช่น ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า และหาตลาดรองรับ ร้อยละ 30.6

         ส่วนความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระดับเชื่อมั่นมาก – มากที่สุดร้อยละ 39.7 เชื่อมั่นปานกลางร้อยละ 44.4 ขณะที่ไม่เชื่อมั่นร้อยละ 2.2 

         ขณะที่ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อมาตรการ "ชิมช้อปใช้" พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด  ขณะที่พึงพอใจในระดับน้อย-น้อยที่สุดและไม่พึงพอใจร้อยละ 27.5 โดยให้เหตุผล เช่น ระบบการลงทะเบียนและการใช้สิทธิยุ่งยาก ซับซ้อน ร้อยละ 11.3 สิ้นเปลืองงบประมาณ ไม่เกิดประโยชน์  

         สำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สำนักงานสถิติแห่งชาติมีข้อเสนอแนะให้ควรมีมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น เช่น ควบคุมราคาสินค้า แก้ปัญหาด้านการเกษตรแก้ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้งแก้ปัญหายาเสพติดและปัญหาสภาพแวดล้อมเป็นพิษ ควรมีการส่งเสริมโครงการและสวัสดิการของรัฐให้ทั่วถึงและเพียงพอ เช่น ดูแลผู้สูงอายุ การรักษาพยาบาลฟรี สนับสนุนทุนการศึกษา และจัดหาที่อยู่อาศัย