รัฐสภา 13 ธันวาคม 2562  ในการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายวราเทพ รัตนากร รองประธาน กมธ.​ คนที่สี่ เป็นประธานการประชุม

 

 

 

              พิจารณาถึงการเสนอของบประมาณของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) วงเงินที่เสนอจัดสรร จำนวน 281 ล้านบาท โดย นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเข้าชี้แจงต่อ กมธ.

              ทั้งนี้ ในการพิจารณาของ กมธ. ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้งบประมาณที่เพิ่มขึ้นผิดปกติ เช่น โครงการอบรมและดูงาน รวมถึงท้วงติงต่อการจัดสรรเงินเดือนค่าตอบแทนให้กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ตศร.) ที่มีประเด็นว่าอาจขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่ง คือ นายชัช ชลวร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

              นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กมธ.ฯ กล่าวว่า ตนไม่เห็นด้วยกับการจ่ายค่าตอบแทนให้กับนายชัช เพราะมีประเด็นเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ​ระหว่างการสับเปลี่ยนตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ​

 

 

 

              ซึ่งตนมองว่าเมื่อเป็นเหตุให้เปลี่ยนตำแหน่งประธาน อาจถือว่าต้องพ้นจากตำแหน่งตุลาการ อีกทั้งตนขอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา โดยเฉพาะการแต่งตั้งนายชัช รวมถึงรายละเอียดวันที่ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ด้วย

              ขณะที่ กมธ. รายอื่น ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้อบรม ซึ่งเสนอขอรวม 19.5 ล้านบาท ขณะที่ปีงบประมาณ 2562 พบการใช้งบประมาณเพียง 7.4 ล้านบาทเท่านั้น รวมถึงงบประมาณที่จัดสรรไว้เพื่อโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาการรัฐธรรมนูญ โดยมีภารกิจเพื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลข่าวสารของศาลกับประชาชน วงเงิน 6 ล้านบาท ที่ระบุว่า ไม่สามารถวัดผลได้ โดยเฉพาะการทำประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ที่เป็นเพียงเอกสารข่าวแจก ที่ไม่มีหลักการการเขียนรายละเอียดที่ชัดเจน

 

 

 

              นายเชาวนะ ชี้แจงต่องบประมาณเพื่อใช้อบรมในหลักสูตรของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และเรื่องรัฐธรรมนูญ ให้กับผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม เช่น ตำรวจ อัยการ ทหาร ซึ่งกำหนดให้จำนวนคนเข้าอบรมปีละ 52 คน โดยงบประมาณที่ใช้ดังกล่าวเพื่อเดินทางเพื่อศึกษาตามหลักสูตร คือ จำนวน 2 ครั้งต่อหลักสูตร โดยตัวเลขที่ไม่เท่ากันนั้นเป็นเพราะต้องพิจารณาถึงระยะทาง , ค่าเงิน อีกทั้งบางปีที่ใช้งบประมาณจำนวนน้อย เนื่องจากต้องคำนึงถึงประเทศเจ้าภาพที่เชิญว่าจะตอบโจทย์และเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานหรือไม่ ส่วนกรณีการจัดสรรค่าตอบแทนให้กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้

 

 

 

              ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กมธ. ยังได้ซักถามถึงเงินนอกงบประมาณ และเงินที่ไม่เหลือจ่ายในแต่ละปี ซึ่งเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ ชี้แจงว่า ศาลรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องใช้งบประมาณที่จัดสรรในโครงการต่างๆ ให้หมดภายในปีงบประมาณ เนื่องจากสำนักงบประมาณเคยระบุว่าหากโครงการใดที่ใช้เงินไม่บรรลุ 100 เปอร์เซ็นต์ จะไม่จัดสรรให้อีก ดังนั้น ทำให้ไม่มีเงินค้าง ขณะที่ประเด็นการทำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่หลายคนตั้งข้อสังเกตคดีการถวายสัตย์ปฏิญาณขอ นายกฯ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยเป็นที่สุดแล้วว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ครม. และพระมหากษัตริย์ ไม่มีองค์กรใดที่จะตรวจสอบได้ ดังนั้น ไม่มีประเด็นใดต้องตกค้างอีก