เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างกับกลุ่มผู้มีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ว่ารู้จักกับเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ หรือผู้ชนะการประกวดราคาฯ สามารถให้ความช่วยเหลือในการขายสิทธิ์ในสัญญาก่อสร้างของกรมราชทัณฑ์ หรือโอนสิทธิ์การก่อสร้างบางส่วน โดยไม่ผ่านการประกวดราคากับกรมราชทัณฑ์ และมีการเรียกเก็บค่านายหน้า หรือค่าช่วยเหลือการทุจริตดังกล่าว แต่ภายหลังพบว่าเป็นเพียงการหลอกลวงของมิจฉาชีพ ไม่สามารถทำได้จริง ทำให้ผู้รับเหมาต้องสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมาก

 

 

 

              พ.ต.อ.ณรัชต์ ยังกล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ขอเรียนว่าการประกวดราคาทุกโครงการของกรมราชทัณฑ์ ต้องผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีสาระสำคัญ คือ 1. ผู้ที่จะทำสัญญากับ กรมราชทัณฑ์ จะต้องผ่านการประกวดราคาในระบบดังกล่าวเท่านั้น 2. กรมราชทัณฑ์จะเซ็นสัญญากับผู้ชนะเพียงรายเดียวเท่านั้น 3. ไม่มีการอนุญาตให้ทำการจ้างช่วง (ให้คู่สัญญาไปจ้างผู้อื่นมาทำงานแทนตน) อย่างเด็ดขาด ดังนั้น พฤติกรรมดังกล่าวที่มิจฉาชีพใช้แอบอ้างนั้น ไม่สามารถทำได้จริง ดังนั้น ขอโปรดอย่าได้หลงเชื่อ

              พ.ต.อ.ณรัชต์ ยังกล่าวด้วยว่า ตนได้ยึดถือหลักในการบริหารงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

 

 

 

              และตั้งปณิธานไว้ว่าจะไม่ยอมให้มีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ มีส่วนในการแอบอ้างสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนตนจะดำเนินการให้ถึงที่สุดเพราะถือเป็นการทำลายเกียรติของการเป็นข้าราชการอย่างร้ายแรง และหากมีการพบเห็นหรือมีข้อสงสัยในเรื่องดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามมาที่กรมราชทัณฑ์ โทร 02-967-2222