เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ ทำเนียบรัฐบาล  คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ในส่วนของกระทรวงการคลัง

 

 

 

              คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางอุษามาศ ร่วมใจ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

              ขณะที่ กระทรวงสาธารณสุข คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ รวม 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้

 

 

 

              นางวิกุล วิสาลเสสถ์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) กรมอนามัย ดำรงตำแหน่ง ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข) กรมอนามัย ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562 , นายสมพงษ์ ชัยโอภานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมอนามัย ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านโภชนาการ) กรมอนามัย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2562

              ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

              นอกจากนี้ ครม. เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก รวม 2 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิม ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ให้ นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการ และ นางณัฐนันท์ อัศวเลิศศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

 

 

 

              รวมทั้ง มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอแต่งตั้ง นายปิยะมิตร ศรีธรา เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

              อย่างไรก็ตาม ครม. มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ รวม 6 คน ดังนี้

              นายรอยล จิตรดอน ประธานกรรมการ , นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ , นายธาดา เตียประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ , นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ , นายชิดชนก เหลือสินทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ , นางสาวสิริวรรณ พงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

              ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป