ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด [ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล.๓๘๕๖/๒๕๖๒ บริษัท เกนเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จำเลยที่ ๑ นายสมยศหรือวัชรเดชหรือธันวพงศ์ สุขสวัสดิ์ จำเลยที่ ๒ และนางอุไร สุขสวัสดิ์ จำเลยที่ ๓]

                 
           

 

           

 

                 ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จําเลยทั้งสามล้มละลาย และศาลได้มีคําสั่งลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ บริษัท เกนเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด จําเลยที่ ๑, นายสมยศหรือวัชรเดชหรือธันวพงศ์ สุขสวัสดิ์ จําเลยที่ ๒ และนางอุไร สุขสวัสดิ์ จําเลยที่ ๓ เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แล้ว

 

คนสกุลดังสุขสวัสดิ์เป็นบุคคลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 

             จําเลยที่ ๑ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๙๑๕๕๔๖๐๐๐๐๖ ที่อยู่ ๒๘๐ หมู่ที่ ๑๐ ถนนฉลุง-ละงู ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล

              จําเลยที่ ๒ เลขประจําตัวประชาชน ๓-๑๐๐๑-๐๑๒๒๔-๓๕-๘ เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน ๒๕๐๖ มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่ ๒๓๗ หมู่ที่ 5 ตําบลธงชัย อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


               จําเลยที่ ๓ เลขประจําตัวประชาชน ๓-๘๔๑๖-๐๐๑๖๙-๕๔-๔ เกิดเมื่อวันที่ - ๒๕๕๙ มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่ ๓๕๙/๒๑ หมู่ที่ ๔ ถนนชนเกษม ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

คนสกุลดังสุขสวัสดิ์เป็นบุคคลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

             ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับกิจการ และทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สิน ของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา ๒๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตาม มาตรา ๒๔/๑ แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา ๑๗๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓

 

 

            อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคําคู่ความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สํานักงานบังคับคดี ซึ่งจําเลยมีภูมิลําเนาอยู่ ภายในกําหนดเวลา ๒ เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคําสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งตรวจได้จาก เว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒