royal coronation
10 ธันวาคม 2562
การเมือง

"ป.ป.ช." ฟัน "รองเลขาฯ" ซุกทรัพย์สิน

15 สิงหาคม 2562 - 15:19 น.
ปปง,รองเลขาปปช,ปกปิดทรัพย์สิน,ฟ้องศาลฎีกา,ประหยัด,ห้องชุดหรู
Shares :
เปิดอ่าน 7,747 ครั้ง

"ป.ป.ช." ฟัน "ประหยัด" รองเลขาฯ ปกปิด ทรัพย์สิน 227 ล้าน พบ ซุก บัญชีทั้ง ใน-นอกประเทศ อึ้ง ห้องชุดสุดหรู ในลอนดอน 215 ล้าน จ่อ ชง "อสส." ฟ้อง ศาลฎีกาฯ ต่อไป

 

          วันที่ 15 ส.ค.62 ที่สำนักงานคณะกรรมการป.ป.ช. นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรมการ ป.ป.ช. แถลงมติที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่า ได้ชี้มูลความผิดนายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 60 ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่า มีเจตนาไม่แสดงที่มาของทรัพย์สินหรือหนี้สินจำนวน 6 รายการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินและหนี้สินในชื่อของนางธนิภา พวงจำปา คู่สมรส โดยเป็นทรัพย์สินในประเทศจำนวน 2 รายการ รวม 2,010,000 บาท และทรัพย์สินในต่างประเทศจำนวน 4 รายการ รวม 225,383,103 บาท มูลค่ารวม 227,393,103 บาท 


         

          นายวรวิทย์ กล่าวว่า รายละเอียดทรัพย์สินในประเทศ 1.บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ประเภทกระแสรายวัน ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชี จำนวน 10,000 บาท ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นจำนวนมากทั้งก่อนและหลังจากที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยในช่วงปี 59 ก่อนยื่นบัญชีฯ มีรายการฝากเงินจำนวน 89 ครั้ง จำนวนเงินรวม 103,393,332 บาท และปี 60 หลังจากยื่นบัญชีฯ แล้ว มีรายการฝากเงินจำนวน 88 ครั้ง จำนวนเงินรวม 143,582,940 บาท รวมเป็นเงิน รวมเป็นเงิน 246,976,273 บาท 2.เงินลงทุนในบริษัท ปาล์มบิชคอร์ปอเรชั่น จำกัดจำนวน 20,000 หุ้น ราคาจดทะเบียนมูลค่าหุ้นละ 100  บาท มูลค่ารวม 2,000,000 บาท 

 

          นายวรวิทย์ กล่าวว่า ส่วนทรัพย์สินในต่างประเทศ 3-5 บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาลอนดอน สหราชอาณาจักร จำนวน 3 บัญชี ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีจำนวน 237,957 ปอนด์ คิดเป็นเงินไทย 10,312,353 บาท 6.ห้องชุดที่ตั้งอยู่ ณ ถนน Kensington High Street ลอนดอน สหราชอาณาจักร โดย ณ วันที่ซื้อห้องชุดดังกล่าวมีมูลค่า 4,500,000 ปอนด์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 215,070,750 บาท

 

          นายวรวิทย์ กล่าวอีกว่า ต่อมาสำนักงาน ปปง. แจ้งข้อมูลเบาะแสการวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยซึ่งเกี่ยวข้องกับนางธนิภา ทำให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่ามีเหตุ อันควรสงสัยว่านายประหยัด จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ จึงมีการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของนายประหยัด โดยการตรวจสอบเชิงลึก เมื่อวันที่ 8 พ.ย.61 มีเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นประธานคณะทำงาน ต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ประกาศระเบียบคณะกรรมการ ป.ปช. ว่าด้วยการยื่นบัญชีการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา 158 และการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.61 ซึ่งตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นตำแหน่งที่อยู่ภายใต้ประกาศดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของนายประหยัด เป็นคณะกรรมการป.ป.ช. ทั้งคณะดำเนินการ โดยมอบหมายให้นางสาวสุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. และนางสุวณา สุวรรณจูทะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นกรรมการผู้รับผิดชอบสำนวน

 

          "คณะกรมการป.ป.ช. ได้พิจารณาพยานหลักฐานและแจ้งข้อกล่าวหา พร้อมทั้งให้โอกาสนายประหยัดชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาประกอบกับพิจาณาหนังสือร้องขอความเป็นธรรมของนายประหยัดแล้ว เห็นว่าจากพยานหลักฐานมีมูลว่า การกระทำของนายประหยัด เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 167 จึงมีมติด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ว่านายประหยัด จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน หรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่า มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน และให้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด เพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อขอให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ (วันที่ศาลประทับฟ้อง) ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและขอให้ลงโทษทางอาญา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 158 มาตรา 43มาตรา81 มาตรา 167 และมาตรา 188 ต่อไป" นายวรวิทย์ กล่าว

 

          ผู้สื่อข่าวถามว่า ปปง.พบธุรกรรมอันควรสงสัยมีความเชื่อมโยงกับคดีอื่นหรือไม่ นายวรวิทย์ กล่าวว่า วันนี้แค่แถลงข่าวในส่วนของกรณีปกปิดทรัพย์สิน ส่วนคดีอื่นๆ เป็นคณะทำงานคนละส่วนกัน เป็นเรื่องในสำนวน

 

          เมื่อถามว่า มีรายงานว่านายประหยัดได้ยื่นฟ้องเลขาธิการ ป.ป.ช. ต่อศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 กังวลหรือไม่ นายวรวิทย์ กล่าวว่า ไม่กังวล และพร้อมสู้คดีตามพยานหลักฐาน ส่วนกรณีมีกระแสข่าวว่ามีการร้องทุกข์กล่าวโทษ น.ส.สุภา และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. กรณีไปสอบปากคำพยานที่ประเทศอินโดนีเซียนั้น นายวรวิทย์ กล่าวว่า ตรวจสอบแล้วไม่พบรายละเอียดของข่าวดังกล่าว.

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ