royal coronation
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
การเมือง

กกต.ฟัน"ธนาธร"ปมถือหุ้นสื่อ ต้องห้ามสมัคร ส.ส.

วันที่ 23 เมษายน 2562 - 17:56 น.
กกต,ธนาธร,ปมหุ้นสื่อ
Shares :
เปิดอ่าน 816 ครั้ง

กกต.ฟัน"ธนาธร"ปมถือหุ้นสื่อมีคุณสมบัติต้องห้ามเป็นผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์- แจ้งข้อกล่าวหา "ธนาธร" ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.โดยไม่มีคุณสมบัติ

     วันที่ 23 เม.ย. กกต. มีมติฟัน “ธนาธร” ปมถือหุ้นสื่อ มีคุณสมบัติต้องห้ามเป็นผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

       ทั้งนี้ที่ประชุม กกต.มีมติแจ้งข้อกล่าวหา “ธนาธร” ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.โดยไม่มีคุณสมบัติ และมีหนังสือให้นายธนาธรเข้าให้ถ้อยคำ นำพยานหลักฐานเข้าชี้แจงแก้ข้อหาภายใน 7 วัน

     โดยมีรายละเอียดว่า กกต. มีมติให้แจ้งข้อกล่าวหา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่มีผู้ร้องว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ลําดับที่ 1 เป็นผู้มีลักษณะ ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 98 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 42(3) อันเป็นกระทําการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

    คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้ว มีหลักฐานเบื้องต้นฟังได้ว่า ผู้ถูกร้องเป็นเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ จํานวน 675,000 หุ้น เลขหมายใบหุ้นตั้งแต่ 1350001 ถึง 2025000

     คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้มีมติให้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ โดยมอบหมายให้เลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้แจ้งข้อกล่าวหาและรับฟังพยานหลักฐานแทน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 43 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน ไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 ข้อ 64 และให้ดําเนินการไต่สวนให้สิ้นกระแสความต่อไป

   ทั้งนี้ ตามข้อกล่าวหาข้างต้น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มีสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยคําหรือมีหนังสือชี้แจงแสดง พยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะให้ทนายความหรือบุคคลซึ่งไว้วางใจเข้าร่วมฟังการชี้แจงแสดงหลักฐาน แก้ข้อกล่าวหาได้ ภายใน7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ