7 เมษายน 2562 พลเอก บุณยวัจน์  เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยภายหลัง การประกาศผลคะแนน 100% ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของนักการเมืองและพรรคการเมือง ต่างมีเจตนา เพื่อเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในการวางนโยบายบริหารประเทศ 

 

                    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่โดยตรงต่อการ ป้องปรามการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้ดำเนินนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3  (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตที่มีกลยุทธ์สำคัญ คือการพัฒนากลไกการกำหนดให้นักการเมืองได้แสดงเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตจนนำไปสู่การลงนามใน MOU เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร และสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการผลักดันให้พรรคการเมืองและนักการเมืองได้ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน ในกิจกรรม Kick Off การเลือกตั้ง ส.ส. 

           

                    โดยกิจกรรมดังกล่าว ป.ป.ช.ได้เปิดช่องทางให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมกันแสดงเจตจำนงทางการเมืองผ่านช่องทางออนไลน์ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องการให้พรรคการเมืองมีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่เป็นรูปธรรมและต้องการให้นักการเมืองมีความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส

        

 

                    พลเอกบุณยวัจน์ กล่าวว่า “ประชาชนเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยในการกระตุ้นและติดตามสอดส่องการดำเนินงานของพรรคการเมือง นักการเมือง และเจ้าหน้าที่รัฐ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ก่อนการเลือกตั้ง รวมทั้งติดตามตรวจสอบความเสี่ยงในการดำเนินการตามนโยบายเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการสอดส่อง ตรวจสอบดูแล ที่รวดเร็วขึ้น ถ้าหากภาคประชาชนเข้มแข็ง ก็จะมีกลไกเพื่อการตรวจสอบป้องปรามการทุจริตของชาติที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”              

 

                    นอกจากนี้ ยังมีมาตรการที่จะสามารถยับยั้งป้องปรามนโยบายที่เสี่ยงต่อการทุจริต โดย พลเอก บุณยวัจน์ ได้กล่าวถึง มาตรา 35 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ระบุว่าในกรณีที่คณะกรรมการป.ป.ช. มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีหน่วยงานของรัฐดำเนินการอย่างใดอันอาจนำไปสู่การทุจริต หรือส่อว่ามีการทุจริต ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการตรวจสอบโดยเร็ว

 

 

                    ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่า กรณีมีเหตุอันควรระมัดระวัง คณะกรรมการป.ป.ช.อาจมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าว และคณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมด้วยข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข หน่วยงานของรัฐและคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือเกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของรัฐหรือประชาชนโดยเร็วและถ้าไม่เกี่ยวกับความลับของทางราชการให้เปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ซึ่งมาตราดังกล่าวเป็นมาตรการที่จะช่วยระงับยับยั้งนโยบายหรือกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตนั่นเอง

 

                    “เราทุกคนในฐานะประชาชนไทย ต้องจับตาต่อไปว่า นักการเมือง พรรคการเมืองที่ผ่านการเลือกตั้งเข้ามาครั้งนี้ ซึ่งเปลี่ยนสถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รัฐมนตรี หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นใด จะนำนโยบายที่หาเสียงนั้น มาแถลงต่อรัฐสภาอย่างไร และหากบางนโยบายมีความสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต ป.ป.ช.พร้อมตรวจสอบตามกฎหมาย ว่านโยบายเหล่านั้น มีมาตรการป้องกัน และควบคุมการทุจริตที่รัดกุมหรือไม่อย่างไร

 

 

                    โดยประชาชนที่พบเห็นการทุจริต หรือต้องการแจ้งเบาะแสการทุจริต สามารถแจ้งผ่านเว็ปไซต์สำนักงาน ป.ป.ช.  www.nacc.go.th หรือสายด่วน ป.ป.ช. 1205 เพราะประชาชนคือส่วนสำคัญในการเฝ้าระวังการดำเนินนโยบายของนักการเมือง พรรคการเมืองที่ผ่านการเลือกตั้งเข้ามาว่าได้ทำตามเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตที่ได้ประกาศไว้หรือไม่ เพื่อให้นักการเมืองมีความสำนึกรับผิดชอบอย่างจริงจังต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการขับเคลื่อนประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล”