นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีต ส.ส. นครพนม และสมาชิกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขอให้ความเห็นเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งอีกครั้ง แม้จะไม่เป็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลง แต่อาจเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปในการตัดสินใจทางการเมือง โดยมีสาระพอสังเขป ดังนี้

 

 

 

               1. ในฐานะที่เคยรับราชการเป็นนายอำเภอ อยู่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เคยทำงานสนับสนุนการเลือกตั้งทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เห็นว่า การแบ่งเขตเลือกตั้งโดยไม่คำนึงถึงลักษณะพื้นที่ทางการปกครอง และลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นหลัก โดยจับเอาเฉพาะจำนวนประชากรเป็นเกณฑ์ จะเป็นการทำร้ายประชาชนให้ขาดโอกาสหรือด้อยโอกาสในการพัฒนา ตามแผนพัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งเวลาทำประชาคม ประชาพิจารณ์โครงการพัฒนาต่างๆ จะไม่เป็นเอกภาพ จะเกิดโครงการพัฒนายิบย่อย ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ฯลฯ ซึ่งประสิทธิภาพในการพัฒนาอาจตามอำเภออื่นไม่ทัน หรือเป็นตัวถ่วงในระดับจังหวัดได้

               ดังนั้น บางอำเภอที่ถูกแบ่งออกไปถึง 4 เขต เช่น ใน จ.นครราชสีมา หรือบางเขตเลือกตั้งที่ถูกแบ่งบิดเบี้ยวพิสดารเป็นรูปคอคอดกระ คือ จ.สุโขทัย การแบ่งเขตดังกล่าว น่าจะผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

               ประการสำคัญที่สุด คือ การแบ่งเขตใหม่ภายหลังมีคำสั่ง คสช. ที่ 16/2561 ประชาชนไม่มีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญในการให้ความเห็นต่อการแบ่งเขตตามรูปแบบที่ 4 ที่ คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่ง ที่ 16/2561 ขยายเวลาการแบ่งเขตออกไป โดยรับฟังแต่เสียงผู้ร้องซึ่งเป็นเสียงส่วนน้อยเท่านั้น ส่วนเสียงส่วนใหญ่ซึ่งทำตามระเบียบ กกต. และกฎหมายรัฐธรรมนูญ กลับไม่ฟัง

 

 

 

               ที่สำคัญ ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น กลับไปโมเมกันเองเอาแบบที่ 4 ขึ้นมา ทั้งเป็นแบบบิดเบี้ยวพิสดารที่จะบั่นทอนการพัฒนาในเขตอำเภอที่ถูกแบ่งออกไปถึง 4 เขตเลือกตั้ง แตกย่อยออกไปอย่างไม่มีชิ้นดี นับว่าประชาชนในเขตอำเภอนั้นจะเสียโอกาสในการพัฒนาตามแผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดอย่างมาก

               2. ขอตั้งข้อสังเกตว่า การแบ่งเขตเลือกตั้งตามข้อ 1 ดังกล่าวข้างต้น น่าจะละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเสียเอง ไม่เช่นนั้นจะใช้ ม.44 ออกคำสั่ง ที่ 16/2561 ทำไม ซึ่งในข้อ 1 วรรคสอง ของคำสั่งดังกล่าว ได้นิรโทษกรรมตัวเอง และ กกต. ตลอดจน จนท. ที่เกี่ยวข้อง นับเป็นข้อสังเกตที่ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมาก

               3. ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ไม่ติดใจที่ท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวคำหยาบ คำไม่สุภาพ ออกสู่สาธารณะ เพราะโฆษกรัฐบาลได้ออกมาขอโทษประชาชนแทนท่านแล้ว

               แต่ที่ติดใจ เป็นคำกล่าวของแกนนำพรรคพลังประชารัฐท่านหนึ่งที่ว่า "รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกดีไซน์มา ออกแบบมาเพื่อพวกเรา" และประการสำคัญ จากการแบ่งเขตที่บิดเบี้ยวพิสดารเป็นคอคอดกระใน จ.สุโขทัย ทั้งที่จำนวนเขตเลือกตั้งเท่าเดิม อาจเกิดวลีเด็ดตามมาอีกได้ว่า "การแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่นี้ ถูกดีไซน์มา ออกแบบมาเพื่อประโยชน์ของพวกเรา" และเขตเลือกตั้งที่บิดเบี้ยวพิสดารนี้อยู่ที่ จ.สุโขทัย ครับ