22 ต.ค.60  นายพรเพชร วิชิตชลชัย. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า การทำงานของสนช.และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)ได้มีการประสานงานกันตลอด  มิเช่นนั้นหากส่งกฎหมายมาไม่ตรงกับวันที่เราตกลงกัน ก็อาจจะเกิดการเสียเวลาได้ อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 31 ต.ค.ที่กรธ.จะส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ป.ป.ช.) มายัง สนช.นั้นเราจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) ในทันทีเพื่อบรรจุวาระเข้าสู่ที่ประชุมสนช. โดยคาดว่าอาจจะเข้าสู่ที่ประชุมสนช.ในวันที่ 2 พ.ย. ทันที เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามกรอบเวลา
            นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรธ. กล่าวว่า  การทำงานเบื้องต้นของกรธ.ในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมในวันที่ 24 -25 ต.ค.เพื่อพิจารณากฎหมายลูกที่ยังไม่แล้วเสร็จ สำหรับพ.ร.ป.ป.ป.ช. นั้นกำลังให้ฝ่ายเลขาฯดำเนินการให้เรียบร้อยโดยอาจมีการตรวจสอบทบทวนเพิ่มหรือตัดบางส่วนที่อาจตกหล่นให้มีความชัดเจน โดยกรธ.จะส่งพ.ร.ป.ป.ป.ช. ไปให้ในวันที่ 31 ต.ค.นี้

           ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความคืบหน้าของพ.ร.ป.ทั้ง 10 ฉบับ ดังนี้ 1. พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) 2.พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 3.พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่ในขั้นประกาศราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้แล้ว 4.พ.ร.ป..ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 5.พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) อยู่ในขั้นที่ สนช.ส่งรัฐบาลแล้ว 6.พ.ร.ป.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ผ่านวาระ 3 ของการพิจารณาในที่ประชุมสนช.แล้ว  7. พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ อยู่ในขั้นผ่านวาระ 1 ของที่ประชุม สนช.แล้ว 

           8.พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) อยู่ในขั้นเตรียมเข้าที่ประชุมสนช.ในวาระ 1 โดยกรธ.จะส่งพ.ร.ป.ดังกล่าวให้สนช.ในวันที่ 31 ต.ค.นี้ 9.พ.ร.ป..ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) อยู่ชั้นที่ กรธ. รอส่งเรื่องไปยังที่ประชุมสนช.เพื่อเข้าพิจารณาในวาระ 1 ในวันที่ 21 พ.ย.นี้ และ 10. พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อยู่ชั้นที่กรธ. รอส่งเรื่องไปยังที่ประชุมสนช.เพื่อเข้าพิจารณาในวาระ 1 ในวันที่ 28 พ.ย.นี้