เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 ก.ย.ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในงานเตรียมความพร้อมก่อนการประกาศวาระแห่งชาติ"สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"โดยมีนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเจ้าหน้าที่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงาน
 
    นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งว่า เรื่องของสิทธิมนุษยชน ทั่วโลกให้ความสำคัญรวมทั้งประเทศไทยและตนก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้น จะต้องเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ในอนาคตจะได้เกิดในสิ่งที่ถูกต้อง ตนไม่อยากพูดว่าที่ผ่านมาเราไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ที่จะให้คนระดับล่างและประชาชนเข้าใจว่าอะไรคือคำว่าสิทธิมนุษยชน ในหลายหลายระดับทั้งกลุ่มเปราะบาง สิทธิมนุษย์มนุษยชนแต่ละบุคคล ชุมชน ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนา บางส่วนก็ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมการเข้าไม่ถึงไม่มีรูปธรรม อยากให้ทุกคนทำความเข้าใจว่าในทุกภูมิภาคของโลกมีปัญหาเช่นกันประเทศไทยอาจจะต้องมีวิธีการของตัวเองในการที่จะทำให้เรื่องนี้และเกิดผลเป็นรูปธรรมได้ ไม่ใช่แค่คำพูดหรือเอกสารที่ดูสวยหรู แต่เป็นแค่นามธรรม แต่ทั้งหมดต้องมองภาพรวมไม่ใช่มองแค่สิทธิมนุษยชนหรือกฎหมายเฉพาะเรื่องทุกอย่างก็จะยึดโยงไม่สามารถทำให้ทุกอย่างเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว  
 
    "รัฐบาลนี้มีเจตนามุ่งมั่นในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังแท้จริง  ที่ผ่านมามีการสรุปคดีในสำนวนต่างๆที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามการกล่าวอ้าง ร้องเรียน ต้นสั่งการให้มีการตรวจสอบทุกเดือนและให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องตรวจสอบและรายงานผลทุกเรื่องทำให้ 10 โมงจำนวนมากขึ้นเรื่องนี้ต้องแยกแยะให้ได้ว่าคำว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนคืออะไร การทำงานของเจ้าหน้าที่และคำกล่าวอ้างของประชาชน สิ่งที่สำคัญคือกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ฉะนั้นต้องดูว่ามีการละเมิดกฏหมายหรือไม่ และการละเมิดกฏหมาย ก็ต้องมาดูว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ การทำงานจึงต้องระมัดระวัง" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว
 
    นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดแผนที่นำทางหรือโรดแมป ในการขับเคลื่อนทั้ง 17 เป้าหมายของประเทศ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีไว้ ซึ่งทุกๆเรื่องต้องมีระยะเวลาในการทำงานหลายเรื่องต้องใช้เวลาตลอดทั้ง 20 ปี โดยเฉพาะเรื่องของสิทธิมนุษยชนจะต้องทำตลอดทั้งชีวิต ตลอดชาติ ประเทศไทยมีการพัฒนาแบบตะวันออกผสมตะวันตกซึ่งแตกต่างจากอะไรหลายประเทศ 
 
    "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำคัญที่สุดคือการสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ว่าแต่เริ่มมีความสำคัญอย่างไรและเกี่ยวข้องกับตัวเราแค่ไหน และเกี่ยวข้องกับใคร เรา จึงต้องสร้างสังคมไทยให้ทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพและควรทำให้ทุกคนต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองด้วย ที่ผ่านมาส่วนใหญ่มักจะลืมคำว่าหน้าที่ ทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ ซึ่งถ้ารู้จักหน้าที่ของตัวเองความร่วมมือก็จะเกิดขึ้น ถ้าทุกคนไม่รู้จักหน้าที่ก็จะมองแต่เรื่องของสิทธิและเสรีภาพก็จะทำให้ทุกอย่างสับสนอลหม่านไปทั้งหมด เวทีที่จะให้ทุกคนจะมีส่วนร่วมก็ไม่เกิด โดยจะต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นคน ถ้าเรียกว่ามนุษย์ไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่แต่พอเรียกเป็นคนแล้วก็ยุ่งเหมือนกับเอาอะไรหลายหลายอย่างมาคนเยอะหม้อ ทั้งนี้แต่ละคนต่างมีความคิดไม่มีใครคิดเหมือนกันได้ ผมคิดแบบนี้แต่ท่านอาจคิดไม่เหมือนก็ได้ แต่ก็ต้องมาดูว่าทำอย่างไรความคิดที่แตกต่างเรานั้นจะนำมาขับเคลื่อนสังคมให้เป็นปกติต่อไม่ได้ อย่างไรก็ตามยอมรับว่าปัญหาความขัดแย้งในปัจจุบัน ซึ่งมาจากตัวบุคคล จากระเบียบกติกา กฎหมาย เป็นต้น พยายามแก้ไขปัญหาและทำงานทุกอย่างขอร้องว่าอย่าไปฟังคำพูดที่บิดเบือนมากนัก ทุกอย่างต้องดูให้รอบคอบว่ากฎหมายหรือเปล่าถ้าไปก็ต้องดำเนินการตามกฏหมายส่วนจะผิดหรือถูกก็ไปว่ากันตามขั้นตอนผมไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวอะไรขอยืนยัน" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว
--------