บ้านสมเด็จโพลล์เผยผู้เห็นด้วยร่าง รธน. 52.9%

25 ก.ค. 2559
2.1 k
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ เผยผลสำรวจประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พบร้อยละ 73 จะไปออกเสียง ขณะที่ ร้อยละ 52.9 เห็นชอบ และร้อยละ 20.7 ไม่เห็นชอบ

               ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่ 3 โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,123 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2559 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่า ประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง

               ผศ.สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ทางศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ ต้องการสะท้อนความคิดเห็นในเรื่องการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ โดยกำหนดให้วันที่ 7 ส.ค. 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และการเตรียมการออกเสียงประชามติ ซึ่งผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
 
               กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ทราบว่าจะมีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ร้อยละ 72.2 อันดับสองคือไม่ทราบ ร้อยละ 21.6 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 6.2

 

               ในส่วนของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 อยู่ ในระดับเข้าใจปานกลางเป็นอันดับหนึ่ง ร้อยละ 54.2 อันดับสองคือเข้าใจน้อย ร้อยละ 17.1 และอันดับที่สามคือ เข้าใจมาก ร้อยละ 28.7

               กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดว่าไปออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ร้อยละ 73.1 อันดับสองคือไม่ไปออกเสียงประชามติ ร้อยละ 16.5 และอันดับที่สามคือไม่แน่ใจ ร้อยละ 10.4 และคิดว่าจะศึกษาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ก่อนไปออกเสียงประชามติ ร้อยละ 62.1

บ้านสมเด็จโพลล์เผยผู้เห็นด้วยร่าง รธน. 52.9%

               และในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ทราบว่ามีคำถามพ่วง ร้อยละ 50.1 อันดับสองคือไม่ทราบ ร้อยละ 33.7 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 16.2

               กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าจะเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ในการออกเสียงประชามติ ร้อยละ 52.9อันดับสองคือยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 26.4 และอันดับที่สามคือไม่เห็นชอบ ร้อยละ 20.7

บ้านสมเด็จโพลล์เผยผู้เห็นด้วยร่าง รธน. 52.9%

               ในส่วนของคำถามพ่วง ในการออกเสียงประชามติ อันดับแรกคือเห็นชอบ ร้อยละ 47.2 อันดับสองคือ ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 27.9 และอันดับที่สามคือไม่เห็นชอบ ร้อยละ 24.9

บ้านสมเด็จโพลล์เผยผู้เห็นด้วยร่าง รธน. 52.9%

แท็กที่เกี่ยวข้อง