นางสาวพลับพลึง  เพิ่มทรัพย์  ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.เกาะกูด จ.ตราด  เปิดเผยว่า  หลังจากที่สถานประกอบการในตำบลเกาะกูด อ.เกาะกูด  จ.ตราด ได้ร่วมกับทางอำเภอเกาะกูด  และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด รวมทั้งผู้ปกครองท้องที่  ได้ทำการหยุดรับนักท่องเที่ยวชั่วคราว ระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2564   อันสืบเนื่องมาจากการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเกาะกูด จำนวน 2 ราย  และอาจมีแนวโน้มในการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่ต่าง ๆ  ในตำบลเกาะกูดเพิ่มขึ้น  จึงตัดสินใจปิดชั่วคราว  ซึ่งหลังจากที่ปิดเพื่อระดมการทำความสะอาดและควบคุมเชื้อตามมาตรการของสาธารณสุข จ.ตราด  จนถึงวันนี้ก็ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น นั่นหมายถึงตำบลเกาะกูดจะปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19  ในระยะแรก  อย่างไรก็ตาม ในวงรอบที่ 2  ยังจะต้องติดตามว่าจะพบเชื้อรายใหม่อีกหรือไม่

 นางสาวพลับพลึง  กล่าวว่า  เมื่อตำบลเกาะกูดปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวงรอบแรก ทำให้สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวเพื่อเดินทางมาท่องเที่ยวยังตำบลเกาะกูดได้ตามปกติ  โดยทางผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ท  และโฮมสเตย์  ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  แต่การเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะกูดในครั้งนี้ นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตาม ประกาศของทางจังหวัดอย่างเคร่งครัด  กล่าวคือ ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ตรวจโควิด-19 มาก่อน 72 ชม. มาแสดง ซึ่ง ต้องเป็นสถานพยาบาลที่ทางราชการรับรอง และควรจะตรวจมาจากจังหวัดต้นทาง หรือระหว่างทาง ไม่ควรที่จะมาตรวจในพื้นที่ จ.ตราด เนื่องจาก ศักยภาพและความพร้อมในพื้นที่ยังไม่เพียงพอ  ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส่วนกรณีที่เป็นญาติหรือเพื่อน ต้องให้เจ้าบ้าน แจ้งให้ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่รับทราบพร้อมแสดงใบรับรองแพทย์เช่นกัน  ซึ่งหากนักท่องเที่ยวผู้ใดจะเดินทางเข้ามา  หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ก็จะไม่สามารถพักที่ตำบลเกาะกูดได้

 

      ยอมรับว่า การปิดไม่รับนักท่องเที่ยวในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบกับรายได้ของผู้ประกอบการทั้ง ระดับใหญ่และระดับล่าง หรือร้านค้าทั่วไปที่ขาดรายได้ทั้งหมดโดยเฉพาะโรงแรมขนาดใหญ่ รีสอร์ท ที่มีการใช้แรงงาน จะได้รับผลกระทบมาก  ดังนั้น  หากจะปิดไม่รับนักท่องเที่ยวจะยิ่งส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการรายใหญ่มากขึ้น  เพราะในช่วงปีใหม่  ตรุษจีน   นักท่องเที่ยวไม่เดินทางมาที่เกาะกูด เนื่องจากมาตรการของทางราชการ ทางชมรมจึงไม่คัดค้านในเรื่องของการเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงนี้  อีกทั้ง  ช่วงเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวที่เกาะกูด จะลดลงโดยธรรมชาติ  เนื่องจากเป็นน่ามรสุม  และมีเรือโดยสารรับนักท่องเที่ยวเพียงวันละ 1  เที่ยวจากเรือบุญศิริ  ส่วนอีก 2 บริษัท   คือเกาะกูดปริ๊นเซท  ที่หยุดเดินเรือไปแล้ว  ส่วนเกาะกูดเอ็กซ์เพรส  จะหยุดในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นี้

ธีระภัทร์ แววคล้ายหงษ์ ผู้สื่อข่าวภุมิภาค ตราด