ชุมพรติดตามการจัดการสถานที่กักกันที่ราชการกำหนด(Local Quarantine) วันนี้(12 มค.64) เวลา13.00 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รอง.ผวจ. ชุมพร เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดตั้งสถานที่สังเกตอาการสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด(Local Quarantine)จังหวัดชุมพร โดยมี นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพร ในฐานะผู้บัญชาการส่วนหน้าพร้อมด้วย คณะทำงานฝ่ายต่างๆพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่กักกัน(Covid Manager) ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชุมพร ที่ 1

 

ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงการดำเนินการตามภารกิจและแนวทางการปฏิบัติอย่างไร หากมีปัญหาอุปสรรคใดๆ ตลอดจนให้มีการบูรณาการปฏิบัติของฝ่ายต่างๆ อาทิ ฝ่ายจัดทำข้อมูลและทะเบียนประวัติ ฝ่ายรักษาพยาบาลและควบคุมโรค ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย ฝ่ายสถานที่และรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายสวัสดิการและส่งกำลังบำรุง และฝ่ายแระชาสัมพันธ์ เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รอง.ผวจ. ชุมพร รอง.ผวจ.ชุมพร กล่าวว่า ในส่วนของการปฏิบัติงานก็จะให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร เป็นผู้ดูแลงบประมาณค่าใช้จ่ายการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

    ส่วนการดำเนินการอื่นๆเช่น เรื่องบุคลากรในการปฏิบัติงานประจำสถานที่ ก็ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง โดยจัดเจ้าหน้าที่มาประจำ หากมีปัญหาการปฏิบัติใดๆก็ให้ประสานโดยตรงมายังตนเองได้ทันที

จากนั้นในเวลา 14.30 น.ได้เดินทางไปยังกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 414 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ซึ่งเป็นสถานที่กักกันเฝ้าสังเกตอาการของแรงงานต่างด้าว  โดยมี ผบก.กองร้อย ตชด.ที่414 และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ แล้วได้ประชุมเรื่องการติดตามปัญหาการดำเนินการตลอดจนมอบหมายหน้าที่ให้ดำเนินการตามแนวทางการจัดตั้งสถานที่ การเฝ้าสังเกตอาการและสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด(Local Quarantine) ในจังหวัดชุมพร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

//// ธนสร นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดชุมพร //// รายง่าน