วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอครบุรี อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ 
 ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า "รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มามอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑)ในวันนี้  ซึ่งการได้รับมอบ ส.ป.ก.๔-๐๑ ทำให้เกษตรกรได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ทำให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินมีหน้าที่ที่จะต้องทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเอง ขอเน้นย้ำว่าอย่าเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินจนทำให้ไม่เหมาะสมแก่การเกษตรกรรม รวมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างเคร่งครัดต่อไป”

      รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่มอบ ส.ป.ก.๔-๐๑ แก่เกษตรกร กว่า ๑,๒๐๐ ราย ณ จังหวัดนครราชสีมา
 

       

           รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่มอบ ส.ป.ก.๔-๐๑ แก่เกษตรกร กว่า ๑,๒๐๐ ราย ณ จังหวัดนครราชสีมา

เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก.นครราชสีมา) มีพื้นที่กำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่ ๒๕ อำเภอ เนื้อที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินประมาณ ๓,๒๓๕,๔๑๑ ไร่ ส่วนใหญ่เป็นที่ดินของรัฐประเภทป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรม ส.ป.ก.นครราชสีมา ได้จัดที่ดินให้สิทธิกับเกษตรกรไปแล้ว จำนวน ๑๗๒,๘๒๒ ราย ๒๑๑,๒๒๔ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๒,๑๖๗,๑๗๘ ไร่ ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ โดยในส่วนของอำเภอครบุรี มีพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน ๑๒ ตำบล เนื้อที่ดำเนินการปฏิรูป ประมาณ ๒๗๖,๗๔๙ ไร่ ส.ป.ก.นครราชสีมาได้จัดที่ดินให้สิทธิในที่ดินแก่เกษตรกรไปแล้ว ๑๔,๐๗๑ ราย ๑๖,๖๗๒ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๒๑๒,๗๓๑ ไร่ และส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการ

            รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่มอบ ส.ป.ก.๔-๐๑ แก่เกษตรกร กว่า ๑,๒๐๐ ราย ณ จังหวัดนครราชสีมา
“โดยในวันนี้เป็นการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) ให้กับเกษตรในท้องที่อำเภอครบุรี ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินและผ่านการคัดเลือกและอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ในที่ดินของรัฐ ประเภทที่ดินชุมชน หรือที่อยู่อาศัย จำนวน ๑,๑๕๔ ราย ๆ ละ ไม่เกิน ๒ ไร่ เนื้อที่ประมาณ ๖๔๙-๑-๕๖ ไร่ ทั้งนี้ เมื่อเกษตรกรได้รับมอบ ส.ป.ก.๔-๐๑ แล้ว ส.ป.ก.นครราชสีมา ก็จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ตลอดจนให้ด้านความรู้ในด้านทางการเกษตร จนเกษตรกรสามารถทำเกษตรกรรมบนผืนดิน ส.ป.ก. ได้อย่างมีความสุขตลอดไป” เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวทิ้งท้าย

รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่มอบ ส.ป.ก.๔-๐๑ แก่เกษตรกร กว่า ๑,๒๐๐ ราย ณ จังหวัดนครราชสีมา