นายมงคล เจริญเมือง ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย ลงตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์เพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ตรวจสุขภาพสุกรก่อนชำแระ และตรวจวิการของซากสุกรหลังฆ่า (สุกรที่นำเข้าจากต่างจังหวัด) ณ โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมเขียงปศุสัตว์ OK ของนางริวรรณ  เพ็ญทนุพงษ์ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย เผยว่าเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นหลัก เนื่องจากสัตว์ที่นำมาชำแระนั้น จะไม่ทราบแหล่งที่มาของสัตว์ ไม่ได้ผ่านการตรวจโรคมาก่อน หากผ่านกระบวนการฆ่าสัตว์ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ จะทำให้มีความเสี่ยงที่เนื้อสัตว์ที่ถูกชำแหละแล้วจะไปวางจำหน่ายให้กับผู้บริโภค อาจมีปนเปื้อนเชื้อโรคสูง มีความเสี่ยงในการนำเชื้อโรคระบาดติดต่อไปยังผู้บริโภคได้ นอกจากนี้การไม่ทราบแหล่งที่มาของสัตว์ที่นำมาฆ่า อาจเป็นสาเหตุการแพร่กระจายของเชื้อโรคระบาดสัตว์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคอหิวาต์แอฟริกันสุกร (African Swine Fever : ASF) ซึ่งขณะนี้เกิดการระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีความเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยด้วย กรมปศุสัตว์จึงต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด

โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการปราบปรามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยผิดกฎหมายทั่วประเทศ เพื่อยกระดับให้โรงฆ่าสัตว์มีมาตรฐานเดียวกัน สร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค หากพบเห็นการกระทำผิดโปรดแจ้งเบาะแสผ่านแอพพลิเคชั่น (Application) “DLD 4.0” เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบการกระทำความผิดและดำเนินการ ตามกฎหมายได้อย่างทันท่วงที

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน