อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอีกอำเภอหนึ่ง ที่มีพรมแดนติดกับแม่น้ำโขง ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่จังวัดอุบลราชธานี มีแม่น้ำโขงขวางกั้นระหว่างประเทศ โดยมีเมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว อยู่ฝั่งตรงข้าม เป็นเมืองหน้าด่าน รองรับประชาชนจากฝั่งประเทศ สปป.ลาว มาตั้งแต่บรรพบุรุษ จนถึงปัจจุบัน 

     อุบลฯ ลุ้น  เปิดด่าน "ปากแซง" รับนักท่องเที่ยว-ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

 

ปัจจุบันจุดผ่านแดนแห่งนี้ได้ถูกปิดลง ตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการรุกรายของเชื้อโรคร้าย โคโรน่า โควิด-19 ได้ถูกปิดตัวลงมา ตั้งแต่กลางเดือน มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดความลำบากกันในทุกๆอาชีพ สาขา

     อุบลฯ ลุ้น  เปิดด่าน "ปากแซง" รับนักท่องเที่ยว-ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

 

บัดนี้ ชาวอุบลฯ ที่อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชํธานีร่วมใจกัน ผลักดันและเตรียมความพร้อมเพื่อให้มีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งนี้ ให้กลับมารองรับนักท่องเที่ยวพร้อมแรงงานต่างๆ จากประเทศเพื่อนบ้านดังเช่นที่ผ่านมา

    อุบลฯ ลุ้น  เปิดด่าน "ปากแซง" รับนักท่องเที่ยว-ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ดังนั้น โครงการ“การประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี” ในระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมรพ.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ เจียรมาศ นายอำเภอนาตาล เป็นประธานเปิดการประชุม

 

      อุบลฯ ลุ้น  เปิดด่าน "ปากแซง" รับนักท่องเที่ยว-ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

และมีนางสาวมณทิพา มาลาหอม หัวหน้างานความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เป็นผู้นำเสนอโครงการรายงานว่า “การประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศด่านถาวรบ้านปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี” พอสังเขป ดังนี้

ประเทศไทยเป็นประเทศ ภาคีสมาชิกองค์การอนามัยโลก ซึ่งได้ให้สัตยาบันว่าจะปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2550 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 2 ประเทศ

 

มีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 9 อำเภอ กับ 3 แขวง คือแขวงสะหวันนะเขต, สาละวัน และจำปาสัก และมีด่านพรมแดนเข้าออกระหว่างประเทศ เป็นด่านพรมแดนสากล 1 แห่ง, ด่านถาวร 1 แห่ง และด่านผ่อนปรน 8 แห่ง

       อุบลฯ ลุ้น  เปิดด่าน "ปากแซง" รับนักท่องเที่ยว-ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ช่องทางเข้าออกประเทศ พรมแดนอำเภอนาตาล เป็นด่านถาวรซึ่งตั้งอยู่บ้านปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีลำน้ำโขงเป็นแนวกั้นพรมแดน ระหว่างอำเภอนาตาล และเมืองละครเพ็งแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)"

 

ด่านปากแซง" จัดได้ว่าเป็นด่านพรมแดนที่มีความสำคัญมาก โดยมีปริมาณคนผ่านเข้าออกจากลาวมาไทย เฉลี่ย 60-80 คนต่อวัน และเดินทางจากประเทศไทยข้ามไปสปป.ลาว เฉลี่ย 50 คนต่อวัน มีการขนส่งสินค้ามูลค่า ปีละ 2,000 ล้านบาท และจะมีแผนการจัดสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 6 ระหว่างอำเภอนาตาลกับเมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน เป็นช่องทางเข้าออกประเทศ อีกด้วย  

 

ในปัจจุบันขั้นตอนในการผ่านแดนที่ด่านพรมแดนบ้านปากแซง ผู้เดินทางจะผ่านการสุ่มตรวจสัมภาระจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอนาตาล และเดินเข้าตึกเพื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

 

ปัจจุบันยังไม่มีการตรวจคัดกรองโรคติดต่อผู้เดินทางก่อนเดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย ทำประชาชนที่มาใช้บริการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค หรือแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นได้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (สสจ.อุบลฯ)  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

     อุบลฯ ลุ้น  เปิดด่าน "ปากแซง" รับนักท่องเที่ยว-ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและจัดทำแนวทางการดำเนินการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศด่านถาวรบ้านปากแซง 2) เพื่อพัฒนาระบบการคัดกรองโรคติดต่อและการส่งต่อผู้ป่วย ผ่านจุดผ่านแดนถาวร และ 3) พัฒนาระบบข่าวสารการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพระหว่างประเทศ การประชุม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม รพ.นาตาล กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 3 กลุ่มดังนี้

 

กลุ่มที่ 1 ความมั่นคง: จนท.ตม./จนท.ศุลากร/ตำระหว่างประเทศและทีมงานตำรวจภูธรนาตาล/กองบัญชาการกองกำลังสุรนารี/ปกครองอำเภอนาตาล

 

กลุ่มที่ 2 ด้านสุขภาพ: ผอ.รพ.นาตาล/สสอ.นาตาล/ผู้ช่วยสสอ.นาตาล/หน.กลุ่มการพยาบาล/หน.ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน/หน.งาน OPD/หน.งาน IPD/หน.งานปฐมภูมิ รพ.นาตาล/ผอ.รพ.สต.ปากแซงและเจ้าหน้าที่

 

กลุ่มที่ 3 ภาคีเครือข่าย 3.1 กลุ่มทุน: นายกอบต.พระลาน/อบต./นายกเทศมนตรี/ผู้นำชุมชน 3.2 กลุ่มจิตอาสา: ประธานชมรมเรือรับจ้างระหว่างประเทศและทีมงาน/ประธานชมรมเรือท่องเที่ยว และทีมงานอสม./อสรป./อสม.บัดดี้ 3.3 ผู้มีอิทธิผลเชิงบวกในชุมชน: ตัวแทนนาท่ารถบ้านปากแซง/ตัวแทนวินรถตู้/รถขนส่งและวินรถทัวร์

 

รูปแบบการจัดอบรมประกอบด้วย การบรรยาย, การแบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสกัดออกมาเป็นแนวทางการดำเนินงาน การอบรมในครั้งนี้ได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจากกองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และได้รับสนับสนุนอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในส่วนห้องประชุมได้รับสนับสนุนจากโรงพยาบาลนาตาล

ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ เจียรมาศ นายอำเภอนาตาล อธิบายในรายละเอียดว่า การประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ที่ด่านพรมแดนถาวรบ้านปากแซงในครั้งนี้ นับเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่พื้นที่จะต้องลุกขึ้นมากำหนดบทบาทและแนวทางการดูแลชุมชนด้วยตนเอง

 

"โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเฝ้าระวัง การควบคุมโรคติดต่อ และการป้องการโรคและภัยสุขภาพข้ามแดน จากประเทศเพื่อนบ้านในทุกกลุ่มโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตโควิด ซึ่งในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี ถึงแม้ว่าด่านพรมแดนถาวรบ้านปากแซง อำเภอนาตาลของเรา จะเป็นด่านขนาดเล็กมีปริมาณคนเดินทางข้ามแดนไปมาจำนวนไม่มาก แต่ถ้าหากมีผู้คนหนึ่งในจำนวนที่ข้ามแดนป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่นโรควัณโรคระยะแพร่เชื้อ โรคไข้มาลาเรีย หรือโรคไข้เลือดออก เข้าไปพักอาศัยในชุมชนของเราจะมีอะไรเกิดซึ่งผมสามารถคาดเดาได้" นายอำเภอนาตาล ระบุ

      อุบลฯ ลุ้น  เปิดด่าน "ปากแซง" รับนักท่องเที่ยว-ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตามในระยะ 2 วันแห่งการทรงคุณค่านี้ หน่วยงานทั้งฝ่ายความมั่นคง ผู้นำในระดับชุมชน ฝ่ายด้านการแพทย์และสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคประชาชนที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมกันคิดสร้างแนวปฏิบัติร่วมกันทั้งฝ่ายความมั่นคง ทีมงานด้านสุขภาพ และภาคีเครือข่ายในชุมชน

      อุบลฯ ลุ้น  เปิดด่าน "ปากแซง" รับนักท่องเที่ยว-ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

โดยมีอาจารย์ธวัช มณีผ่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาพาเราคิด และลงมือทำ ขอให้ทุกท่านใช้ทั้งวันนี้เกิดประโยชน์ ด้วยการร่วมแลกเปลี่ยนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย แนวทางที่ได้มานี้เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับทุกพื้นที่ ทุกช่องทางที่เป็นด่านพรมแดน

 

ทั้งที่เป็นด่านพรมแดนสากล ด่านพรมแดนถาวร ด่านพรมแดนที่เป็นจุดผ่อนปรน ตลอดจนประยุกต์ใช้กับชุมชนที่เป็นช่องทางธรรมชาติ อีกทั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาร่วมเรียนรู้ร่วมกัน

 

ผู้สื่อข่าวได้เข้าสอบถามจากชาวบ้านหลายคน บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากให้เปิดด่านปากแซงโดยเร็วที่สุด หากเป็นไปได้ ภายในต้นเดือนกันยายน 2563 ที่จะถึงนี้จะยิ่งดีที่สุด

เรื่องและภาพ โดย กฤษณะ วิลามาศ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.อุบลราชธานี