เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563  นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงนามประกาศ ปิดจุดผ่อนปรนชั่วคราวที่มีการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน ( เมียนมา) ตลอดแนวชายแดนไทย – เมียนมา จำนวน 5 จุด ได้แก่ จุดผ่อนปรนชั่วคราวบ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย  จุดผ่อนปรนชั่วคราวบ้านเสาหิน ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง  จุดผ่อนปรนชั่วคราวบ้านห้วนต้นนุ่น (BP.13) ตำบลแม่เงา  อำเภอขุนยวม  จุดผ่อนปรนชั่วคราวบ้านน้ำเพียงดิน  ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง  จุดผ่อนปรนชั่วคราวบ้านห้วยผึ้ง ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง โดยให้ระงับการเดินทางเข้า – ออก ของบุคคล ยานพาหนะ  และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนการค้าชั่วคราว  ตลอดจนช่องทางอื่นๆ เช่นช่องทางดอยไตแลง ช่องทางบ้านไม้รัน  อำเภอปางมะผ้า เป็นการชั่วคราว

ด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ และอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมโรคติดต่ออันตรายของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่แพร่ระบาดในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1)แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และมีมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3 / 2563  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการปิดระงับ หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยระงับการช่องทางทุกช่องทาง จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ.

 

เกียรติศักดิ์  รักสัตย์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน