คมชัดลึกออนไลน์ 3 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

จังหวัดฉะเชิงเทราจัดอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ

26 กุมภาพันธ์ 2563 - 19:00 น.
จิตอาสา,ภัยพิบัติ,ฉะเชิงเทรา
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 273 ครั้ง

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมอบหมายให้จังหวัดฉะเชิงเทราจัดโครงการบูรณาการการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีอาสาสมัครในการให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงาน และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใ


จังหวัดฉะเชิงเทราจัดโครงการบูรณาการการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปร็ง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนายวิชา สิงหนารถ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง เป็นพิธีประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งพร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ มัสเยาะ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง วิทยากรจิตอาสา904 เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาพระราชทานร่วมพิธีเปิดพร้อมเพียง

 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

 

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 41 กำหนดให้ผู้อำนวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มีความประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย ได้ประสานส่วนจังหวัด และส่วนอำเภอจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล อย่างน้อย 50 คนต่อแห่งเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบ องค์ประกอบโครงสร้าง การสั่งการ แผนผัง เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

โดยการจัดฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและกระทรวงมหาดไทย เพื่อปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 (4) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพื่อ ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (1) กำหนดให้เทศบาลตำบล มีอำนาจหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและตามตรา 50(6)ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปร็ง ให้มีบุคลากรที่สามารถปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Hlteet Coramand system : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสา ธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ พร้อมทั้งสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนท่องถิ่น สำหรับการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน

 

 

ท้องถิ่น ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจาก 3 ตำบล ได้แก่ จิตอาสาตำบลคลองหลวงแพ่ง จิตอาสาตำบลคลองอุดมชลจร และจิตอาสาคลองเปร็ง ตำบลละ 50 คน รวม
จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 150 คน ระยะเวลาในการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ