เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 ก.พ.63 นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธาน กล่าวเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการ วิชาการเยี่ยม "กล้วยไม้ สู่ศตวรรษที่ 21" ครั้งที่ 6 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ โดยมีนายสุบิน ทองน้อย รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีนายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นายสมนึก เตรณานนท์ อดีตรองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นายธรรมศักดิ์ ดีสุคนธ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปรกครอง บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

 

 

 

 

 

 

สำหรับการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการ วิชาการเยี่ยม "กล้วยไม้ สู่ศตวรรษที่ 21" ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูในการสร้าง พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษานำเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ ให้ครูผู้สอนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ที่จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 2.เพื่อตอบสนองนโยบายของทางราชการในการจัดนิทรรศการผลงานของครูผู้สอน โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 2.ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียน มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 3.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์ ซึ่งการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 1,400 คน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน จากสถาบันการศึกษาภายนอกจำนวน 20 สถาบัน เข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุธินันท์ คงสินธ์ / สุรศักดิ์ คงสินธ์ / ธนวัต นาคขำ จ.สมุทรปราการ  ภาพ-ข่าว