คมชัดลึกออนไลน์ 6 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

ชัยภูมิเมืองแห่งความสุขของผู้สูงอายุจัดเวทีความรู้พัฒนาระบบการดูแลโดยชุมชนนำร่อง20อปท.

21 กุมภาพันธ์ 2563 - 13:22 น.
ชัยภูมิเมืองแห่งความสุขของผู้สูงอายุ,,โครงการ พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ,,ชัยภูมิ
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 126 ครั้ง

ชัยภูมิเดินหน้านำร่อง20อปท.ร่วม สสส.ผลักดันจังหวัดชัยภูมิเป็นเมืองแห่งความสุขของผู้สูงอายุ


 

 

 

 

                          21ก.พ.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท นายณรงค์ วุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยนายสมพร  ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อจัดการความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นและเพื่อกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงสูงอายุโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน(สำนัก3)ร่วมกับคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย อีสานล่าง ร่วมกันขยับและขับเคลื่อนงานโครงการการพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

นพ.เฉิดพันธุ์ ภัทรพงษ์สินธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวระเหวในฐานะหัวหน้าโครงการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ซึ่งในปีนี้เป็นโครงการต่อเนื่องมีพื้นที่เข้าร่วมดำเนินงาน จำนวน 20 พื้นที่ โดยมีการศึกษาข้อมูลและบริบทต่าง ๆ นำเสนอเป็นโครงการและได้รับการดูแล ปรึกษาหารือ คำแนะนำ จากวิทยากรทีมพี่เลี้ยง โครงการทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ซึ่งใช้แนวทางในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ใน 6 แนวทาง ดังนี้แนวทางหลัก 1. การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. การปรับสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 3. การพัฒนาระบบบริการในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ 4. การจัดตั้งกองทุนและจัดให้มีสวัดิการในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ 5. การพัฒนาระบบข้อมูลและการใช้ข้อมูลเพื่อดูแลผู้สูงอายุ 6. การพัฒนา กฏกติกา ระเบียบ แนวปฏิบัติและเพื่อเป็นการหนุนเสริมการดำเนินกิจกรรมในชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ในการออกแบบและพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงกำหนดแผนงานออกมาเป็น 10 กลยุทธ์หลัก 5 อ. 5 ก. ดังนี้5 อ.1. การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ2. อาหารสำหรับผู้สูงอายุ 3. การส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุ4. การออมเพื่อผู้สูงอายุ 5. ฝึกอบรมอาสาสมัครและอาสาสมัครเยี่ยมบ้าน5 ก.1. การป้องกันและลดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ2. การตั้งและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ3. การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ4. การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน5. การบริการกายอุปกรณ์


 

ด้านนางสาวลักษมี  ออสวัสดิ์  ผู้จัดการโครงการ พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิกล่าวว่าสำหรับสาระสำคัญบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่“ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ”อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่บัญญัติไว้ใพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีเป้าหมายเพื่อ “เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น” อันนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมืองในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนและพันธกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย และพันธกิจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓) มีเป้าหมายเดียวกันคือการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้ชัยภูมิเป็นเมืองแห่งความสุขของผู้สูงอายุ

 

 

 

ภาพข่าว พรอนันต์ พันเชื้อ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชัยภูมิ5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ