คมชัดลึกออนไลน์ 9 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี2563

18 กุมภาพันธ์ 2563 - 20:05 น.
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดทำโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยจนครปฐม
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 208 ครั้ง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี2563


กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563      และขอความร่วมมือให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม โดยนางฐิติรัตน์  เค้าภูไทย  วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม (รองประธานคณะกรรมการฯ) นายสุพจน์  ยศสิงห์คำ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  (ประธานกรรมการฯ) นางสาวอรพร  คัมภีรศาสตร์  ผู้อำนวยการยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (กรรมการและเลขานุการ)  นางนุจรินทร์ พระภูมี  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) นายพิชิต  พาวิทยาลาภ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม (รองประธานกรรมการ) / ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทย และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา (กรรมการ)     โดยดำเนินการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดนครปฐม ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563         เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประชุมพิจารณาเพื่อเสนอชื่อเป็นตัวแทนของจังหวัด           จำนวน 3 คน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือระดับประถมศึกษา จำนวน 1 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 คน และระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 คน (ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกชนะเลิศ จำนวน 3 คน)  เข้ารับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมต่อไป                     ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ ระดับภาค 6 ภาค รวมกรุงเทพมหานคร  ภาคละ 3 ประเภท (18 คน)  เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พร้อมเกียรติบัตร           จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด 76 จังหวัด ๆ ละ 3 ประเภท (228 คน) ระดับดีเด่น จะได้รับโล่รางวัล

พร้อมเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  ระดับดี และชมเชย จะได้รับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการ        กระทรวงวัฒนธรรม
​​โครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2563  มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ    และให้ความสำคัญแก่เยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม                  รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เผยแพร่การปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย อันจะพัฒนาไปสู่การเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพและคุณธรรม ตลอดจนสามารถขยายผลให้สอดรับกับนโยบายให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง อย่างน้อย 1 ชนิด  ให้สามารถบังเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน


​          ผลการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563  ระดับจังหวัด
ระดับประถมศึกษา
​​ชนะเลิศ​​​ได้แก่   เด็กชายอิทธิพล   เอี่ยมสะอาด​ ​โรงเรียนวัดบางหลวง
​​รองชนะเลิศ อันดับ 1​ได้แก่   เด็กหญิงศิลิษา  ทรัพย์เย็น​โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
​​รองชนะเลิศ อันดับ 2​ได้แก่   เด็กหญิงนุชจรี    ขำบางเลน​​โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร
ระดับมัธยมศึกษา
​​ชนะเลิศ​​​ได้แก่  นายอลงกรณ์   แก้วสุจริต​​โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
​​รองชนะเลิศ อันดับ 1​ได้แก่   นางสาวปภาสินี  เต็งทอง    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
​​รองชนะเลิศ อันดับ 2​ได้แก่   นางสาวดวงกมล  พิมพ์สินธุ์​​โรงเรียนราชินีบูรณะ
​​ชมเชย​​​ได้แก่   นางสาวณัฐนันท์  พรรณโภชน์​​วิทยาลัยนาฏศิลป
​​ชมเชย​​​ได้แก่   นายชนน  ขุนเที่ยงธรรม   วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
​​ชมเชย​​​ได้แก่   นางสาวศิรประภา ศิริวรรณ​​วิทยาลัยนาฏศิลป์
​​ชมเชย​​​ได้แก่   เด็กชายธนกร  กรองทอง​​วิทยาลัยนาฏศิลป
ระดับอุดมศึกษา  จำนวน  1 คน
​​ชนะเลิศ​​ได้แก่   นายอุกฤษฎ์  เกิดประกอบ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ปนิทัศน์ มามีสุข นส.ปณิดา มามีสุข จ.นครปฐม5 อันดับข่าวฮิต
Recommended