คมชัดลึกออนไลน์ 6 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

ชาวบ้านฟื้นการทำนาแบบดั้งเดิมขับเคลื่อนโคกหนองนาโมเดล

18 กุมภาพันธ์ 2563 - 17:16 น.
สตูล,,ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโคกหนองนาโมเดลที่สตูล,,พัฒนาการอควนโดน
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 249 ครั้ง

ชาวบ้านฟื้นการทำนาแบบดั้งเดิมขับเคลื่อนโคกหนองนาโมเดล ดันเป็นแหล่งผลิตผักอินทรีย์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร


คลิปที่ 1

 

                  ชาวบ้านม. 5 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล ช่วยกันเก็บข้าวอัลฮัมดุลิลละห์ ซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองจ.สตูลโดยมี คุณณัธธ์ณรี  สารบัญ  พัฒนาการอ.ควนโดน  เจ้าหน้าที่อบต. ควนสตอ และชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันสาธิตการเก็บข้าวด้วยแกะ ซึ่งเป็นการเก็บข้าวแบบดั้งเดิมของจ.สตูล เพื่อเป็นการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งในการสาธิตครั้งนี้ใช้ทั้งแกะที่เป็นอุปกรณ์เก็บข้าวและเคียวเกี่ยวข้าว เป็นการฟื้นวิถีทำนาแบบดั้งเดิม

 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

                    คุณณัธธ์ณรี สารบัญ  พัฒนาการอ.ควนโดน กล่าวว่า ทางกรมต้องการพัฒนาชุมชนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงต้องนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางให้การใช้ชีวิต   โดยเข้าไปส่งเสริม สนับสนุน ชักจูง และให้ความรู้ แนะแนวทางการปฏิบัติ ในระดับครัวเรือน โดยมีเป้าหมายให้ทุกครัวเรือนปฏิบัติให้ได้อย่างน้อย 3 เรื่องคือมีความมั่นคงทางอาหาร ก็ต้องส่งเสริมการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และแปรรูป เพื่อให้ได้อาหารที่สะอาดปลอดภัย เพียงพอต่อความต้องการ สุขภาพชีวิตก็ดีขึ้น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้  2 สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ด้วยการจัดการขยะ จัดการสุขลักษณะภายในบ้าน และรู้จักห่วงใยสิ่งแวดล้อมด้วยการรู้จักใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และเรื่องสุดท้าย คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ด้วยการทำครอบครัวให้อบอุ่น ปฏิบัติศาสนกิจ ออกกำลังกาย และทำสาธารณะประโยชน์ ที่จะก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง ช่วยเหลือเกื้อกูล อันเป็นพลังที่เข้มแข็ง  และต้องไม่ละทิ้งวิถีชีวิต ภูมิปัญญาของตนเอง

 

จึงขับเคลื่อนโคกหนองนาโมเดลที่จ.สตูลโดยใช้ศูนย์เรียนรู้ต.ควนสตอ เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ในการพัฒนาการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้วิธีบูรณาการทุกหน่วยงานใช้พื้นที่21 ไร่ แบ่งเป็นนาข้าว ซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองอัลฮัมฯและข้าวหอมปทุม มีหนองบึง เลี้ยงหอย เลี้ยงปลา ปลูกผักหมุนเวียน โดยมีองค์กรท้องถิ่นในพื้นที่มาสนับสนุนในพื้นที่ ให้ศูนย์ฯแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตผักอินทรีย์ ปลอดภัย และปลูกผักตามฤดูกาล เป็นที่เรียนรู้ทันสมัย ให้ผู้มาเยี่ยมชมได้เรียนรู้  สร้างกิจกรรมที่ดีและเหมาะสม เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นว่าอาชีพเกษตรกร เป็นผู้ที่สร้างอาหารให้ทุกคนได้บริโภค เป็นอาชีพที่สำคัญของโลกที่มีศักดิ์ศรีและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อีกทางหนึ่งด้วย...................

 

 

ภาพ /ข่าว  สุไหล  โพธิ์ดก  ผู้สื่อข่าวจ.สตูล //รายงานจากจ.สตูล

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ