เมื่อเวลา 10 .00 น.วันที่ 15 ก.พ.63พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก จ.ปทุมธานี ได้เป็นประธานเปิดโครงการอาสาสมัครตำรวจบ้านของตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีรองผบก.จ.ปทุมธานี ผกก.สถานีตำรวจทั้ง14 โรงพักและอาสาสมัครเข้าร่วมจำนวน 100 คน

   ด้านพล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก จ.ปทุมธานี กล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน การเกิดอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดมีความรุนแรงมากขึ้นประกอบกับสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี มีไม่เพียงพอต่อการให้การบริการประชาชน  การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายให้ข้าราชการตำรวจแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่โดยออกระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ เพื่อรองรับการ

ปฏิบัติหน้าที่ของประชาชนที่เข้ามาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในฐานะผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน โดยคัดเลือกตัวแทนภาคประชาชน จำนวน 100 คน มาเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานตำรวจที่ดี และนำไปเป็นแบบอย่างให้กับอาสาสมัครตำรวจบ้านในระดับสถานีตำรวจ โดยกำหนดหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นเวลา 2วัน เพื่อให้ได้อาสาสมัครตำรวจบ้านที่ดี ที่มีความรู้ความสามารถและร่วมปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ปทุมธานี