วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563  สมาชิกวุฒิสภา นำโดยพลโท จเรศักดิ์  อานุภาพ รองประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม คนที่ 1 พร้อมด้วย นายเกียว  แก้วสุทอ รองประธานคณะกรรมาธิการ การปกครองท้องถิ่น คนที่ 3 นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน โฆษกคณะกรรมาธิการ การแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ และนายรณวริทธิ์   ปริฉัตรตระกูล เลขานุการคณะกรรมาธิการ การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม พร้อมคณะฯ  ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการ " สมาชิกวุฒิสภา พบประชาชน " ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน) โดยมีนายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความต้องการของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ

เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการพัฒนาโดยตรงจากประชาชน อันจะนำไปสู่การดำเนินการ ภายใต้หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา  นอกจากนี้ยังเป็นการให้ความสำคัญ ของการสร้างการรับรู้ บทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา การขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับลักษณะของสังคมไทย และประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีสมาชิกวุฒิสภา รับผิดชอบโครงการทั้ง 4 ภูมิภาค สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

พลโท จเรศักดิ์  อานุภาพ  เปิดเผยว่า ที่จังหวัดมุกดาหาร สมาชิกวุฒิสภาได้เยี่ยมชม และรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน สหกรณ์โคขุนหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโค  เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค และพัฒนาสหกรณ์โคขุน และเพิ่มศักยภาพการตลาดให้กว้างขวางออกไปมากยิ่งขึ้น

อนุศักดิ์ เสาวภา  แสนวิเศษ จังหวัดมุกดาหาร