เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 8​ กุมภาพันธ์​ 2563 ที่วัดประชุมโยธี(พระอารามหลวง) อ.เมืองพังงา​ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา​ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวพังงา ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัยต่าง ๆ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2563  โดยมีพระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ก่อนการตักบาตร ได้มีการร่วมกันสวดมนต์รับศีล รับพร จากคณะสงฆ์ และจะร่วมในพิธีเวียนเทียนในช่วงค่ำของวันนี้ ซึ่งในวันมาฆบูชาปี2563 นี้ จังหวัดพังงาได้จัดกิจกรรมแห่ผ้าห่มพระธาตุด้วยช้างกว่า50เชือกที่ วัดบางเหรียง อ.ทับปุด ,วัดพระธาตุ คีรีเขต อ.ตะกั่วป่า และวัดมาตุคุณาราม อ.ตะกั่วทุ่ง​วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน4ประการ คือ พระสงฆ์สาวก 1,250 รูปได้มาประชุมพร้อมกันที่วัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดเป็นผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้นจึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 ซึ่งทำให้พุทธศาสนิกชนพร้อมใจกัน เข้าวัดทำบุญ เพื่อน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน                              
 

วรรณศิริ โพธิพันธ์ รายงานจากจังหวัดพังงา