วันที่ 4 ก.พ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการเสวนา "บทบาทของงานสื่อสารองค์กรกับสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ อยุธยาเมืองมรดกโลก ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์  โดยเชิญสมาคมหนังสือพิมพ์โทรทัศน์พระนครศรีอยุธยา นำโดยนายเผอิญ ไทยสม นายกสมาคมฯ พร้อมสมาชิกสมาคมมาร่วมงานในครั้งนี้ และ มีรศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

ภายในงานมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านนำเสนอข้อมูลข่าวสารและมีการเสวนา บทบาทของงานสื่อสารองค์กรกับสื่อมวลชนท้องถิ่นต่อการส่งเสรีมภาพลักษณ์ อยุธยาเมืองมรดกโลก  โดยมีนายเผอิญ ไทยสม  นายกสมาคมหนังสือพิมพ์โทรทัศน์พระนครศรีอยุธยา และ นายสัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล  บรรณาธิการข่าว เอทีวี เคเบิ้ลทีวีอยุธยา มาร่วมเสวนาในครั้งนี้ มีนายปัทพงษ์  ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา ดำเนินรายการ

 

 

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งจัดขึ้น เพื่อเป็นการพบปะสื่อมวลชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมภาพลักษณ์อยุธยา เมืองมรดกโลก และวางแนวทางในการนำเสนอข่าวสารการประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ขอมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณชนผ่านทางช่องทางสื่อต่าง ๆให้สาธารณชนได้รับรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ชองมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา กับ สื่อมวลชนทุกแขนง

 

ภาพ-ข่าว  เกียรติยศ   ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา