โดยพลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และไฟป่าหมอกควัน ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ สโมสรมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง การประชุมในครั้งนี้ ได้เชิญผู้บัญชาการทหารบก 17 จังหวัดภาคเหนือ/ผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานภาคเหนือ/ตำรวจภูธรภาค 5 /ตำรวจภูธรภาค 6และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติการดำเนินงานของ 17 จังหวัดภาคเหนือในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี

 

 

                           เนื่องด้วยสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันใน 17 จังหวัดภาคเหนือ พบว่าปัญหาไฟป่าและหมอกควันในระยะนี้ เกิดจากสภาพความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ทำให้อากาศไม่ยกตัวและมีลมจากทางทิศใต้พัดหมอกควันเข้ามาสะสม ตลอดจนสภาพภูมิประเทศในตัวเมืองของจังหวัดในภาคเหนือหลายจังหวัดมีสภาพเป็นแอ่งกระทะ จึงทำให้ฝุ่นควันไม่สามารถลอยขึ้นได้ข้อมูลจุดความร้อน ทั้ง 17 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 – 27 มกราคม 2563 เกิดจุดความร้อนหลายพื้นที่ ดังนี้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 5,733 จุด, พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 6,311 จุด, พื้นที่เขตพื้นที่อนุญาตให้เข้า ทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 1,424 จุด, พื้นที่เกษตร 2,601 จุด, พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 723 จุด และพื้นที่ริมทาง 70 จุด รวมทั้งสิ้น 16,862 จุด ในส่วนของมาตรการทางกฎหมายและการดำเนินคดีต่อผู้ที่กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข, พ.ร.บ. ป่าไม้ และ พ.ร.บ.จราจร ปัจจุบันมี 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง 5 คดีและจังหวัดเชียงใหม่ 34 คดี รวม 39 คดี สำหรับการประสานความร่วมมือกับทางกองทัพอากาศสนับสนุนอากาศยานแบบ AU - 23 พีชเมคเกอร์ (Peacemaker) สนับสนุนการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล ลดการเผาแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 2 ลำ และกองทัพอากาศได้ร่วมกับกรมป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยได้นำเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C130)เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก. (BT67) เครื่องบินไร้คนขับตรวจการณ์แบบที่ 1(AUV)และเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย KA - 32 จำนวน 2 ลำ ซึ่งอยู่ระหว่างการฝึกบินควบคุมไฟป่าประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 27 -31 มกราคม 2563 เข้าสนับสนุนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันรวมถึงลดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ 

 

   

 

 

                         ทั้งนี้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 ทุกภาคส่วนจะบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกพื้นที่ได้นำประชาชนจิตอาสสาพระราชทานเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาในทุกขั้นตอน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นSingle Command เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่โล่งทุกพื้นที่ ทั้งพื้นที่ป่า,พื้นที่ทางการเกษตร, พื้นที่ชุมชน และพื้นที่ 2 ข้างทาง รวมถึงควบคุมไม่ให้ปริมาณฝุ่นละอองสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่ ที่สำคัญทุกภาคส่วนต้องสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้เกิดความตระหนัก โดยปรับรูปแบบข้อมูลและสถานการณ์ให้เข้าใจง่ายๆ เพื่อเป็นข้อมูลชุดเดียวกันโดยไม่ให้เกิดความสับสนและดำเนินการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความต่อเนื่องซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีและยั่งยืนต่อไป.

 

 

ภาพ/ข่าว.อัมรินทร์ วะนะวิเชียร จังหวัดลำปาง