ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 29 ม.ค.63 เวลา 10.00 น. ที่สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ร.ต.หญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดศูนย์ป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปี 2563  เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว  ทันต่อสถานการณ์อย่างทั่วถึง จากนั้น ประธานในพิธี  พร้อมด้วย นาย วิสูตร  เจริญสันธ์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา  นาย นพล วงษ์ประเสริฐ  ที่ปรึกษานายก อบจ.นครราชสีมา  นาย ธีระชัย  เทพนอก ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ.นครราชสีมา  ร่วมกันปล่อยขบวนเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย  โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 

 

 

 

 

 

 

                                     ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งพื้นที่ จ.นครราชสีมา ขณะนี้ค่อนข้างวิกฤต มีแนวโน้มยาวนานและรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว อบจ.จึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง อบจ.นครราชสีมา ณ สำนักการช่างฯ เพื่อจัดเตรียมสรรพกำลังคน ในการสำรวจพื้นที่ประสบภัย จัดหาวัสดุอุปกรณ์ รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ เครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งให้พร้อม ให้เพียงพอในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีเมื่อได้รับการขอมาจากผู้ประสบภัย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ข้อกำหนด ทั้งการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน จนถึงระยะยาวเพื่อให้เกิดความมั่นใจของประชาชนที่ประสบภัย นอกจากนี้ อบจ.ยังได้ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันต่อสถานการณ์ รวมถึง ตนได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเต็มใจ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานประจำอำเภอทุกอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยแล้วทั้ง 32 อำเภอในเขตพื้นที่ จ.นครราชสีมา  อย่างไรก็ตาม อบจ.ได้กำหนดแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในระยะเร่งด่วนไว้เบื้องต้น โดยการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค – บริโภค, จัดรถบรรทุกน้ำ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้แก่ การสำรองน้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

                            โดยการสูบน้ำเพื่อกักเก็บ เพื่อการอุปโภค บริโภค  โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในห้วงเวลาดังกล่าวจะมีการสำรวจบ่อน้ำบาดาลเก่า ที่เลิกใช้งานแล้วมาดำเนินการเป่าล้างเพื่อฟื้นฟูสภาพให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นโดยใช้เครื่องจักรกลของ อบจ. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนและจิตอาสาในพื้นที่  ดำเนินการสำรองน้ำอุปโภค บริโภค  โดยการจัดหาภาชนะสำรองน้ำประจำครัวเรือน เช่น ตุ่ม โอ่ง ถังเก็บน้ำ  เพื่อสำรองน้ำให้ได้มากที่สุด รวมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ประจำอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด เพื่อบูรณาการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค   ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้น ได้วางแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ได้แก่ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ให้ครอบคลุมทุกตำบล หมู่บ้าน ซึ่งหากหมู่บ้านใดขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค สามารถใช้น้ำจาก แหล่งน้ำของหมู่บ้านข้างเคียง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน

 

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์ คาบพิมาย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา