นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ. เลย  ในวันที่ 24 ม.ค.63   พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่าเท่ากับ 62 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ 

สำหรับประชาชนทั่วไป ควรลดหรือจำกัดการทำกิจกรรมนอกบ้านและออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (N95) และเปลี่ยนมาออกกำลังกายในที่ที่ไม่มีฝุ่นละออง รวมถึงเฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี๊ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อล้าผิดปกติหรือวิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์ สำหรับกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพิ่มเติมจากกลุ่มประชาชนทั่วไปด้วย

จ.เลย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย        ได้ทำการติดตั้งเครื่องวัดค่าฝุ่นละอองไว้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จำนวน 1 เครื่อง แนวโน้มของฝุ่นละอองเกินกว่าค่าเฉลี่ยสามารถร้องขอมาได้  ซึ่งสามารถตรวจจับค่าฝุ่นละอองได้ในรัศมี 100 กม. ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเลยประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ แต่หากท่านใดที่พบว่าพื้นที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยจะส่งเรื่องต่อไปยังกรมควบคุมโรค เพื่อทำการขอเครื่องตรวจวัดเฉพาะพื้นที่มาวัดระดับค่าฝุ่นละออง   ทั้งนี้ สามารถติดตามคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย ได้ที่เว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th หรือ แอปพลิเคชั่น Air4Thai

 

บูญชู  ศรีไตรภพ จ.เลย