พร้อมรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตในเขตพื้นที่ล้านนาตะวันออก และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ แก้วประดับ  เลขาธิการสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมเยี่ยมชมสถานีฯ  โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิทยานุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการฯ หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เยี่ยมชมการสาธิตการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าทั้งระบบ AC และ DC รวมถึงสาธิตเครื่องมือทดสอบต่างๆ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ณ อาคารปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้ามหาวิทยาลัยพะเยา ในวันนี้นับเป็นความร่วมมือที่สำคัญ ที่เป็นรูปธรรมในการสนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนทั่วไป ที่จะปรับมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในจังหวัดพะเยา และจังหวัดในภูมิภาคล้านนาตะวันออก ซึ่งถือว่าเป็นโครงการนำร่องให้แก่สังคมโดยรวม ขอบคุณสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีสถานีอัดประจุไฟฟ้า ขอบคุณบริษัทเดลต้า อีเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด มหาชน และ บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด ที่ช่วยกันทำให้สถานีอัดประจุ    มีความเป็นมาตรฐานสากล ขอบคุณบริษัท แองเจิลเวย์ จำกัด ที่สนับสนุนรถยนต์ต้นแบบในการทดสอบและขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยดีตลอดมา”

สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดำเนินการโดย สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ในการสนับสนุนการลงทุนสำหรับการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะ ในการติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ในเขตพื้นที่ภูมิภาคล้านนาตะวันออก และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคล้านนาตะวันออกที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี ผู้สื่อข่า่วภูมิภาค พะเยา