วันที่ 23 มกราคม 2563 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 36สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานบรรเทาและสาธารณภัย  สภาผู้บริโภคจังหวัดพะเยา  จัดเวทีสถานศึกษาจะพัฒนารถรับ-ส่งนักเรียนให้ปลอดภัยอย่างไรในการเดินทางระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้   รถโรงเรียน  พ.ศ.  ๒๕๖๒” ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ 

 

นางสาวพวงทอง   ว่องไว กล่าวว่า การใช้บริการรถโรงเรียนเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองในการเดินทางไป-กลับ โรงเรียนของนักเรียนในปัจจุบันแม้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กที่เกี่ยวข้องกับรถโรงเรียน จะเกิดขึ้นไม่บ่อยเมื่อเทียบสาเหตุการเสียชีวิตอื่น เช่น การจมน้ำ หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ถึงกระนั้นเหตุการณ์สะเทือนใจที่เกิดขึ้นจากการลืมเด็กไว้ในรถโรงเรียน ก็ยังคงเกิดขึ้นซ้ำซาก อุบัติเหตุที่เกิดกับรถรับส่งนักเรียน ถือเป็นสถานการณ์สำคัญที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  แม้ว่าสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของเด็กนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับรถรับส่งนักเรียนจะเกิดขึ้นไม่มากครั้งนัก

 เมื่อเทียบกับอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในรถโดยสารประเภทอื่นๆ แต่เหตุการณ์ความสูญเสียในหลายครั้งของเด็กนักเรียนก็เรื่องซ้ำซาก สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเลี่ยงไม่ได้

 

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พะเยา