เวลา 09.00 น.วันที่ 23 ม.ค. 63  ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง จ.เลย   นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ลงตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในอำเภอวังสะพุง โดยมี นายประยูร อรัญรุท  นายอำเภอวังสะพุง นายวัชน์ศิริ  เอียสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 

นายวัชน์ศิริ  เอียสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง กล่าวว่า ในฤดูแล้งระดับน้ำในแม่น้ำเลยลดต่ำลงเรื่อยๆ ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน เป็นต้นมา และปัจจุบันนี้ระดับน้ำดิบบริเวณแรงต่ำมีความลึกไม่ถึง 1 เมตร คาดว่าประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์น่าจะได้ทำการกั้นฝายชั่วคราวเพื่อยกระดับน้ำ แพสูบน้ำแรงต่ำวัดศรีชมชื่นและขุดลอกชักร่องน้ำบริเวณหัวดูดแรงต่ำ โรงกรอง 1 (สำนักงาน) และโรงกรอง2 (ทรายขาว) เพื่อให้สามารถสูบน้ำดิบมาผลิตน้ำประปาได้อย่างเพียงพอ คาดว่าจะไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ ถึงขั้นวิกฤตจนไม่มีน้ำดิบผลิตน้ำประปา เนื่องจากมีอ่างเก็บน้ำ “โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”ที่กั้นลำน้ำเลย เพื่อกักเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและป้องกันน้ำท่วมในหน้าฝนบริเวณต้นลำน้ำเลย ที่อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย กปภ.สาขาวังสะพุงได้ประสานงานกับกรมชลประทานเลย เพื่อขอความอนุเคราะห์จัดสรรน้ำดิบใช้ในการผลิตน้ำประปาด้วยดีตลอดมา กปภ.สาขาวังสะพุง มีหน่วยบริการ อยู่ 3 แห่ง ซึ่งใช้น้ำจากบ่อบาดาลในการสูบจ่ายให้บริการแก่ประชาชนทั้งหมดทั้งสามแห่ง 1.หน่วยบริการเอราวัณ มีบ่อบาดาลทั้งหมดอยู่ 5 บ่อ ใช้ในการสูบจ่ายบริการประชาชนจำนวน 2 บ่อ คือบ่ออนามัย และบ่อวัด  ส่วนอีก 1 บ่อคือ บ่อบ้านซำขามใช้เป็นบ่อสำรอง และอีก 2 บ่อศูนย์เด็กและบ่อหนองน้ำใส เป็นบ่อสังเกตการณ์ หน่วยบริการเอราวัณมีปริมาณน้ำที่เพียงพอตลอดปีและที่ผ่านมาไม่เคยประสบปัญหาภัยแล้ง 2.หน่วยบริการนาดอกไม้ มีบ่อบาดาล 1 คือบ่อกลางหมู่บ้าน ใช้ในการสูบจ่ายบริการประชาชน หน่วยบริการนาดอกไม้ มีปริมาณน้ำที่เพียงพอตลอดปี และที่ผ่านมาไม่เคยประสบปัญหาภัยแล้ง ในปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณในการเจาะบ่อบาดาลเพิ่มจำนว1 บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ลึก 130 เมตร ที่บ่อ รพช.เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง

 

 

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า เรื่องน้ำประปาโดยภาพรวมของอำเภอวังสะพุงเราสูบจากน้ำเลย วันหนึ่งประมาณ 10,000 คิว ซึ่งระบบของอ่างน้ำเลยที่เราบริหารมีการจัดการเติมน้ำตลอด  ระบบประปาก็สามารถที่จะหล่อเลี้ยงเมืองวังสะพุงได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะโรงพยาบาล โรงพยาบาลใช้น้ำประปาภูมิภาคจำนวนมาก โดยเฉพาะแผนกไตเทียมที่นำน้ำประปามาทำการบำบัดแล้วส่งเข้าระบบวันหนึ่งเราใช้น้ำประมาณ 10 คิว และยังแนะนำให้ทางผู้บริหารโรงพยาบาลควรสำรองน้ำไว้ ไม่ให้ขาดในกรณีที่จำเป็น    จากนั้นได้มอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคได้ดูแลเรื่องของระบบส่งให้หล่อเลี้ยงโรงพยาบาลไว้เป็นสำคัญเป็นอันดับแรก สิ่งต่อไปที่จะต้องทำก็คือเพิ่มระบบการผลิต เพื่อให้มีความมั่นคงต่อการส่งน้ำให้มากขึ้น โดยประปาภูมิภาคจะเพิ่มการผลิตบริเวณทิศเหนือของโรงพยาบาลขึ้นไปไว้ เพราะฉะนั้นระบบของโรงพยาบาลก็จะมั่นคงมากขึ้น ในระยะสั้นทางโรงพยาบาลได้เตรียมแผนสำรองน้ำไว้อย่างน้อย 5 วัน ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคในการส่งน้ำ

 

บุญชู  ศรีไตรภพ  จ.เลย