วันนี้ 20 ม.ค.2563   สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดชัยนาท  ทำให้สระเก็บน้ำในพื้นที่ดอน เช่น สระน้ำท่าแมงเม่า หมู่ที่ 8 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท  ซึ่งเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร  ตอนนี้มีสภาพแห้งขอด เหลือน้ำอยู่เพียงก้นสระ  ทำให้ชาวนาในพื้นที่ต้องหยุดทำนา 

ขณะที่เกษตรกรชาวสวนส้มโอขาวแตงกวา  ตอนนี้กำลังขาดแคลนน้ำรดสวนส้มโอ   ต้องออกตระเวนหาแหล่งน้ำตามสระน้ำและบ่อน้ำในพื้นที่ ที่ยังมีน้ำหลงเหลืออยู่   โดยยอมเสียค่าใช้จ่ายครั้งละกว่า 2,000 บาท เพื่อสูบน้ำต่อถึง 3 ทอด  และใช้เวลาสูบน้ำ  3 วัน  ถึงจะส่งน้ำเข้าไปรดสวนส้มโอขาวแตงกวา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาท ไม่ให้แห้งตาย   

 

ทั้งนี้ จังหวัดชัยนาท ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.วัดสิงห์  อ.หันคา  อ.หนองมะโมง  อ.เนินขาม  มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้และน้ำทำการเกษตร จำนวน 16 ตำบล  153  หมู่บ้าน  13,919 ครัวเรือน  32,775  คน 

 

ข่าว/ภาพ  ชฎารัฐ จันทร์พาหิรกิจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชัยนาท