ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ปราสาทบ้านปรางค์ ชุมชนท่องเที่ยวปรางค์นคร อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ 1 Korat International Folklore Festival 2020 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ โดยอาศัยศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์ เป็นการเชื่อมสัมพันธ์จากคนทั่วทุกมุมโลก และยังเป็นการเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของประเทศไทย ให้ทั่วโลกได้รู้จักตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวปราสาทบ้านปรางค์ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

 

 

 

           ซึ่งการแสดงศิลปวัฒนธรรมในแต่ล่ะท้องถิ่น แต่ล่ะภูมิภาคของโลกนั้นมีความแตกต่างและหลากหลายเนื่องมาจากภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วิถีการดำรงชีวิต ภาษาและขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม  ทำให้งานศิลปวัฒนธรรมต่างๆมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทางจังหวัดนครราชสีมาจึงได้จัดให้มีงานเทศกาลเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีซึ่งกันและกัน โดยมีนักแสดงจากชาติต่างๆรวม 16 ประเทศเข้าร่วมงานเทศกาลในครั้งนี้ อาทิ เกาหลีใต้ อินเดีย บัลแกเรีย ฮังการี เม็กซิโก เนปาล จีน อินโดนีเซีย รัสเซีย ฯ

 

 

ภาพข่าว ณัฐพงศ์ อรชร / ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา