เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ ดร. กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนในการเป็นประธานมอบรางวัลให้กับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธการ โดยในการมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) มีผู้บริหารและครูจากโรงเรียนนอกระบบทุกประเภท ประมาณ 350 คนเข้ารับรางวัล ซึ่งโรงเรียนเอกชนนอกระบบดังกล่าวประกอบด้วยโรงเรียนกวดวิชาหรือสอนเสริม โรงเรียนสอนภาษา โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ รวมทั้งโรงเรียนสอนและฝึกหัดอาชีพต่างๆเช่น การสอนทำอาหารโรงแรมและการท่องเที่ยว บริบาล ตัดเย็บเสื้อผ้า เสริมสวย ศิลปวัฒนธรรม สอนขับรถและอื่นๆ

ในการนี้ ดร. กมล รอดคล้าย ได้แสดงความยินดีและให้โอวาทโดยกล่าวว่า “ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ฝากความปรารถนาดีและแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับรางวัลทุกคนและยืนยันพร้อมจะสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนในทุกๆด้าน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ และขอให้ช่วยกันส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพมากขึ้น เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศร่วมกัน

นอกจากนี้ ดร. กมล รอดคล้าย ได้ฝากแนวคิดเพิ่มเติมว่า “ในอนาคตทิศทางการพัฒนาประเทศจะยึดเอากรอบแนวทาง การขยายฐานเศรษฐกิจ  5 ด้านที่เรียกว่า S CURVE คือ ด้านอาหาร สุขภาพอนามัย โลจิสติกส์และการขนส่ง อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงโรงแรมและการท่องเที่ยว จึงขอฝากให้โรงเรียนนอกระบบได้จัดการศึกษาและเร่งพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศดังกล่าว รวมถึงหากได้มีการเทียบคุณวุฒิวิชาชีพให้กับผู้จบการศึกษาก็จะนำไปสู่การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ และสามารถเทียบโอนคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อทำงานรับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนระดับสูงทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศใกล้เคียงอีกด้วย” ดร.กมล รอดคล้าย กล่าว

ภาพ/ข่าว ณัฐพงศ์ อรชร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค