วันที่ 16 ม.ค.2563 ที่ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และนายจรัญ บุญยะคงรัตน ผอ.กองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แถลงข่าวการจัดงาน KKU Maker Green  Festival 2020 ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 21-22 ก.พ.2563 ที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจกล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน ส่วนงานในมหาวิทยาลัย ทั้งสำนักหอสมุด สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ เทศบาลนครขอนแก่น ที่มุ่งพัฒนาเมืองให้เป็นสีเขียว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต นำเอานวัตกรรม สาระด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม งานวิจัย ผลงานการประดิษฐ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาแลกเปลี่ยนเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้นำเอาองค์ความรู้ไปต่อยอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน

            “เราต้องการเน้นเรื่องการรักษ์โลกทั้งด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เราสร้างเครือข่ายที่มีหลายภาคส่วนทั้งการไฟฟ้า เทศบาลนครขอนแก่น คณะต่างๆในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างนวัตกรรม สร้างแนวคิดใหม่ ๆ ในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต้องการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และทุกคน โดยมีกิจกรรมหลักในงานเป็นกิจกรรมของคนเราตั้งแต่ตื่นนอน มีส่วนของกัญชามีทีมแพทย์พูดเรื่องการวางแผนชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย พลังงานสีเขียว สินค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นสีเขียวจากชุมชน จากชาวบ้านมาร่วม มีผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา อาจารย์มาประกวดผลงานสร้างสรรค์ที่เราเน้นคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมนี้จะทำอย่างต่อเนื่อง เรามีเครือข่ายมากกว่า 20 เครือข่ายและเราจะขยายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเราต้องการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนนักศึกษา บุคคลทั่วไปร่วมรักษ์โลกด้วยกัน”

 

 

ผศ. อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการทำเทคโนโลยีมาใช้การจัดการเพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การใช้เอ็นจีวี รถบริการขนส่งในมหาวิทยาลัย การจัดการข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การลดใช้ถุงพลาสติก การใช้น้ำบำบัดเพื่ออนุรักษ์น้ำต้นทุน ซึ่งอีกหลากหลายกิจกรรมที่สร้างความสำนึกในด้านสิ่งแวดล้อมให้กับคนรุ่นใหม่ ได้ตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีความเข้าใจในด้านพลังงานและการเป็นอยู่ที่มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนของคนในสังคม

 ขณะที่ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวว่าขอนแก่นถือว่าเป็นเมืองตัวอย่างนำร่องเมืองสีเขียวระดับประเทศ และเทศบาลนครขอนแก่นได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งชุมชน การวางผังเมือง การขนส่ง การจัดการขยะ น้ำ และอาคาร และที่ผ่านมาเทศบาลนครขอนแก่นได้มีตลาดนัดสีเขียวที่เน้นด้านผลิตอาหารปลอดภัยที่ริมบึงแก่นนคร ทุกเย็นวันศุกร์ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคในขอนแก่น การจัดงาน KKU Maker Green  Festival จะเป็นอีกกิจกรรมที่จะได้มีการขยายเครือข่ายในการสร้างสำนึกและตระหนักในสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้มากขึ้น

ภาพ/ข่าว จิติมา จันพรม ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ขอนแก่น