ที่ศาลาประชาคม หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์นายสมมาตร​ อนันต์​ธาราทรัพย์​  จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัด วันนัดพบแรงงานย่อย เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สมัครงาน ติดต่อกันโดยตรง

 ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้ยึดแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ. ศ. 2560 ถึง 2564 แผนการปฏิรูปประเทศนโยบาย Thailand 4.0 โดยได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศระยะ 20 ปีพศ. 2560 ถึง 2579 เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำแก้ไขปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงานโดยเดินหน้าขับเคลื่อนแผนการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเร่งรัดการรับมือกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานการส่งเสริมให้แรงงานมีทักษะที่หลากหลายเพื่อเปลี่ยนผ่านในโลกของการทำงานที่ราบรื่นพร้อม เผชิญกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างงาน รูปแบบการทำงาน และเกิดอาชีพใหม่ๆที่ต้องการรักษาแรงงานที่แตกต่างจากปัจจุบันโดยส่งเสริมการมีงานทำด้วยด้วยการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานทุกช่วงวัยแรงงานทั่วไปผู้สูงอายุผู้พิการทหารกองประจำการรวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานแรงงานสร้างการรับรู้แนวโน้มความต้องการตลาดแรงงานเพื่อผลิตคนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือการมีงานทำถ้วนหน้าที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 กรมการจัดหางานจึงจัดทำโครงการนัดพบแรงงานย่อยขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนที่ประสงค์จะหางานทำ​ ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน​ ผู้จบการศึกษาใหม่ผู้สูงอายุคนพิการ

 

 

 

       ผู้ถูกเลิกจ้างได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและความถนัดได้อย่างไรได้สมัครงานกับนายจ้างสถานประกอบการจำนวนมากในคราวเดียวกันนอกจากนี้ผู้สมัครงานยังได้ทราบแหล่งการจ้างงานแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นการรองรับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครงานได้รับประสบการณ์จากการสัมภาษณ์ของนายจ้างสถานประกอบการมีแนวทางเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันนายจ้างสถานประกอบการก็สามารถพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงานที่ต้องการ เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันรวมทั้งดำเนินการประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบให้กับประชาชนที่ทำงานในภาคเกษตรกรรมที่ว่างงานหลังฤดูการเก็บเกี่ยวหรือประสบภัยธรรมชาติต่างๆที่ต้องการเดินทางเข้ามาเพื่อหางานทำในกรุงเทพฯหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องการเคลื่อนย้ายไปทำงานนอกเขตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและค่าบริการใดเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีงานทำให้ประชาชนทุกกลุ่มมีเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยการป้องกันปัญหาการหลอกลวงคนงานลดปัญหาการว่างงานซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีงานทำที่มีคุณภาพดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น สำหรับวันนี้มีผู้เดินทางเข้าร่วมมาสมัครงานจำนวน 270 คนนายจ้างสถานประกอบการเข้าร่วมสมัครงาน 24 แห่งตำแหน่งงานว่างในจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน 77 แห่ง 320 อัตราตำแหน่งว่างงานต่างจังหวัดจำนวน 28 ตำแหน่ง 1330 อัตรารวมทั้งสิ้น 150 ตำแหน่ง 1650 อัตราผู้ลงทะเบียนสมัครงานทั้งหมด จำนวน 180 คนชาย 43 หญิง 137 คนผู้สมัครงานที่คาดว่าจะได้รับการบรรจุงานทันทีจำนวน 32 คนชาย 11 คนหญิง 22 คนระดับการศึกษาของผู้สมัครงานระดับปริญาตรี 102 คนระดับปวส 35 คนระดับปวช 12 คนมัธยมศึกษาตอนปลาย 19 กลมัธยมศึกษาตอนต้น 9 คนประถมศึกษา 3 คนตำแหน่งงานที่มีผู้สมัครงานต้องการมากที่สุดอันดับ 1 พนักงานธุรการ 2 พนักงานบัญชี 3 พนักงานแคชเชียร์​ 4 พนักงานขาย 5 พนักงานตรวจสอบคุณภาพตำแหน่งงานที่นายจ้างต้องการรับสมัครมากที่สุด 5 อันดับคือ​ ที่ปรึกษาการขาย/พนักงานขาย​ พนักงานฝ่ายผลิต​ ช่างเทคนิค พยาบาลวิชาชีพ​ พนักงานธุรการ/บัญชี​

 

ภาพ/ข่าว ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ นักข่าวภูมิภาค จ.อุตรดิตถ์