วันที่ 15 ธ.ค.2562   พ.อ.วรการ  ฮุ่นตระกูล ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำกำลังพลภายในหน่วย ทำการปรนนิบัติบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ บริเวณหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

 

เป็นการตรวจสภาพ ความพร้อมการปรนนิบัติบำรุงรักษา เครื่องจักรกลและยานพาหนะ เพื่อเตรียมออกปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี โครงการก่อสร้างเส้นทาง ,โครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ ,โครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน และโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ

 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรุณาแสดงความคิดเห็นว่าก่อนที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ เราจะต้องมีความพร้อมในเครื่องจักรกลต่างๆ  จะต้องมีความพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที  ณ เวลานี้หน่วยของเราพร้อมเต็มที่ในทุกๆด้าน ทั้งด้านกำลังพล ยานพาหนะและเครื่องจักรกล และพร้อมที่จะออกปฏิบัติงานได้ทันที ในพื้นที่เขตรับผิดชอบทั้ง 3 จังหวัด ประกอบด้วย จ.อุบลราชธานี บางส่วน กับ จ.อำนาจเจริญ และ จ.ยโสธร เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามนโยบายของรัฐบาล และกองบัญชาการกองทัพไทย ตามคติพจน์ของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ว่า "นักรบสีน้ำเงิน ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา"

 

กฤษณะ วิลามาศ จ.อุบลราชธานี