วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562   ที่ หอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (ศาลากลางหลังเก่า)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยไทย-มาเลเซีย” (Malaysia – Thai Contemporary Art Exhibition Thailand 2019)  โดยมีดร.จงกล เฮงสุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน

ดร.จงกล เฮงสุวรรณ  กล่าวว่า  การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยไทย-มาเลเซีย (Malaysia – Thai Contemporary Art Exhibition Thailand 2019) เกิดขึ้นจากการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอยุธยาศึกษา กับศิลปินในประเทศไทยจำนวน 17 คน และศิลปินจากประเทศมาเลเซียจำนวน 8 คน โดยการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมจำนวนทั้งสิ้น 24ผลงาน ได้นำมา    จัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการ ณ หอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562  ไปจนถึงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2463 

 

 โดยมีวัตถุประสงค์ใน  การพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาสุนทรียภาพทางด้านศิลปะให้กับประชาชน เป็นการสร้าง  แรงบันดาลใจทางด้านศิลปะให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ตลอดจนสร้างรากฐานที่มั่นคง          ในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทย รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่าย         ความร่วมมือในการสร้างสรรค์กิจกรรมผลงานทางศิลปะระดับนานาชาติต่อไป

 

ภาพ-ข่าว เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา