วันที่ 13 ธันวาคม 2562  เวลา 10.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่  อำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี  พลตรี ธวัชชัย  ตะนุดิษย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้มาเป็นประธาน  ในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 271 ผืน ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และ เด็กๆในหมู่บ้าน ที่กำลังประสบกับภัยหนาว ซึ่งบางครอบครัวมีฐานะยากจน มีรายได้น้อย และขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว โดยมี ดร.ณัฐพล วิถี  นายอำเภอเพ็ญ และ นาย อำนวย อินทรธิราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ ร่วมพิธี ในครั้งนี้

 

 

พันตรี วิษรุติ  บงค์บุตร  ปฏิบัติหน้าที่นายทหารกิจการพลเรือน  สำนักงานพัฒนาภาค 2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  เปิดเผยว่า  ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ แบ่งเขตการปกครองเป็น 17 หมู่บ้าน 3,612 ครัวเรือน  มีประชากรทั้งหมด 12,587 คน อยู่ในบริเวณที่ราบ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักทำให้ภาวะเศรษฐกิจ  โดยรวมขึ้นอยู่กับปัจจัยธรรมชาติ ดิน ฟ้า อากาศ รวมถึงราคาสินค้าการเกษตร มีความไม่แน่นอน  ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความเดือดร้อน ซึ่งโดยเฉพาะขณะนี้   สภาพอากาศในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยอยู่ระหว่าง   10 – 11  องศาเซลเซียส  ประชาชนประสบภัยหนาว ขาดแคลนผ้าห่ม กันหนาวเป็นจำนวนมาก

สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีภารกิจในการช่วยเหลือประชาชน ที่รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 10 จังหวัด และได้พิจารณาเลือกพื้นที่ ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ แห่งนี้เป็นพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว  ตามนโยบายของกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งได้มอบให้ทาง องค์การบริหารส่วน ตำบลนาพู่ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ประชาชน ผู้สูงอายุ และเด็กนักเรียน ที่มีความขาดแคลนเครื่องกันหนาว เข้ารับมอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

 พลตรี ธวัชชัย  ตะนุดิษย์  กล่าวว่า ปัจจุบัน สภาพอากาศ มีการเปลี่ยนแปลงและแปรปรวน ซึ่งทำให้ขณะนี้ หลายพื้นที่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุณหภูมิลดลงเฉียบพลัน พี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อน ประสบกับปัญหาภัยหนาว  จังหวัดอุดรธานี  ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน เมื่อต้นเดือนธันวาคมเป็นต้นมาอุณหภูมิในพื้นที่ได้ลดลงมาเรื่อยๆ และคาดว่าจะมีลักษณะสภาพอากาศเช่นนี้ไปอีกระยะหนึ่ง

 

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทางผู้บังคับบัญชาชั้นสูงในกองทัพไทย ไม่นิ่งนอนใจ  โดยเฉพาะท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้สั่งการและมอบหมาย ให้สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการช่วยเหลือ และดูแลประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ได้รับการบรรเทาทุกข์ ตามความเหมาะสม ซึ่งในวันนี้ สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้นำเอาความปรารถนาดีเหล่านั้น มามอบให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนในระดับหนึ่ง

 พลตรี ธวัชชัย  ตะนุดิษย์ กล่าวอีกว่า ไม่ว่าจะเป็นภัยใดๆ ก็ตาม ถ้าพวกเรามีความร่วมมือ และร่วมใจกันทุกภาคส่วน โดยการนำของท่านผู้นำท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน และที่สำคัญที่สุด  คือ พี่น้องประชาชน  มีความร่วมมือร่วมใจกัน มีความรักสามัคคี ปรองดอง เคารพซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของสังคม สิ่งเหล่านี้จะเป็นภูมิคุ้มกัน  ทำให้ชุมชนของเรามีความเข็มแข็ง สามารถดำรงอยู่ได้แม้มีภัย และในยามปกติสุข ดังกล่าว

 

 

 

กฤษดา จันทร์ดวง  ผู้สื่อข่าว จ.อุดรธานี