เมื่อวันที่  9  ธ.ค. 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติ  ครบ  60  ปี  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ  พร้อมด้วย  นายนิติศักดิ์ วงษ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ  จ.ศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ  ภาคเอกชน  นักเรียน นักศึกษา  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และภาคประชาสังคม  กว่า 500 คน ได้พร้อมใจกันแสดงเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  และผนึกพลังทุกหน่วยงาน  และองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังต่อเนื่อง  

 

 

 

 

 

 

อีกทั้ง  เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักให้คนไทยได้รับรู้ตื่นตัว  ไม่ทนต่อการทุจริต  โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต  และสร้างวัฒนธรรมสุจริต  เพื่อให้คนไทยและนานาชาติได้รับรู้ถึงการดำเนินการและความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทย


 

 

 

นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ  ผวจ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  จ.ศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล  (ประเทศไทย)  ขึ้นในครั้งนี้  มุ่งใช้แนวคิด  "Zero  Tolerance  คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"  เพื่อหวังให้เกิดกระแสการตระหนักรู้ถึงการทุจริตโกงชาติ  ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวเรา  ที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง  จึงต้องทำให้คนไทยรู้ต่างสึกว่า  การทุจริตทุกรูปแบบเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้  และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบอีกต่อไป  ตลอดจนให้คนไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความมีจิตอาสามาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต  อันจะนำไปสู่ค่านิยมของการไม่โลภ  การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  อันเป็นพื้นฐานสำคัญของสุจริตชน

 

 

 

 

ศิริเกษ  หมายสุข / ศรีสะเกษ