วันนี้ 9 ธ.ค. 2562 ที่ เรือนจำกลางยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ และเปิดหน่วยบริการปฐมภูมิเรือนจำกลางยะลา ซึ่งเป็นบันทึกความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา นายแพทย์บรรยง เหล่าเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ยะลา แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง และกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ โดย นายสมใจ สุขแสงชู ผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลา นายรื่นเริง นุ่นสง ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเบตง

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ เมื่อเดือนมกราคม 2562 ในการสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ

การป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระราชดำริในการจัดทำโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำ นั้นเพื่อให้สามารถจัดบริการสาธารณสุข ได้ครอบคลุมทุกมิติดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดยะลา