วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ที่เรือนจำกลางนครปฐม อำภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดเรือนจำทั่วทุกภาคของประเทศ โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบเรือนจำกลางนครปฐม ซึ่งการจัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเรือนจำกลางนครปฐม เป็นกิจกรรมหนึ่งใน "โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นรองประธานที่ปรึกษาโครงการ พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะพระราชทานความช่วยเหลือผู้ต้องขังในด้านการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ

เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม เมื่อพันโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมภายนอก ได้อย่างมีคุณภาพ และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาพระราชทาน เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือ  สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะ การตัดแต่งกิ่งไม้ การขุดลอกคูน้ำ โดยกำลังพลจิตอาสา อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมนำพระราชประสงค์มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

 

ปนิทัศน์ มามีสุข /น.ส.ปณิดา มามีสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครปฐม