เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 79 / 1 บ้านโนนสำนัก หมู่ 11 ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  นางทองคำ  ชัยชาญ  อายุ  76 ปี  หรือยายทองคำ  นักสู้โนนป่ายาง ซึ่งเป็นแกนนำของชาวบ้าน 8 หมู่บ้าน 2 ตำบล ประกอบด้วย  บ้านโนนแย้  บ้านโนนหล่อ บ้านโนนแดง  บ้านเพียนาม หมู่ 3 บ้านเพียนาม หมู่ 9 บ้านโนนสำนัก ชุมชนโนนสำราญ ชุมชนกุดหวาย  ในเขต ต.หญ้าปล้องและ ต.หนองไผ่  ของ อ.เมืองศรีสะเกษ  ที่ได้ร่วมกันเรียกร้องที่ดินทำกินโนนป่ายาง ซึ่งได้อาศัยเป็นที่ดินทำกินมาตั้งแต่ปี 2450 แต่ว่าพอถึง ปี 2468 ทางราชการได้ขีดเส้นให้โนนป่ายางเป็นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะประโยชน์โนนป่ายาง จำนวน 4,125 ไร่  ทั้งที่มีชาวบ้านอาศัยทำกินและเป็นที่อยู่อาศัยมานานหลายชั่วอายุคนแล้ว จนถึงขณะนี้มีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณกว่า  20,000 คน ได้ร้องเรียนกับสื่อมวลชนทุกแขนงว่า ผังเมืองรวมศรีสะเกษ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ที่ทางราชการได้จัดทำขึ้นมามีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่โนนป่ายาง  ซึ่งตนและคณะแกนนำประกอบด้วย นายจรัล   พุ่มเพชร  นายสุดใจ   น้อยมิ่ง และนายเฮ้า   อินทพันธ์  ได้ทำเป็นหนังสือไปยื่นคัดค้านต่อ ผวจ.ศรีสะเกษ  ประธาน กบร.จ.ศรีสะเกษ  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ่าน สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.ศรีสะเกษแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา แต่ยังไม่ทราบความคืบหน้าแต่อย่างใด

 

 

นางทองคำ  ชัยชาญ  อายุ  76 ปี  หรือยายทองคำ  นักสู้โนนป่ายาง กล่าวว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา มีการประชุมที่ห้องประชุม อบจ.ศรีสะเกษ โดยในการประชุมได้แจ้งให้ประชาชนในตำบลต่าง ๆ ทราบวัตถุประสงค์เงื่อนไขของผังเมืองรวม จ.ศรีสะเกษ และให้แสดงความคิดเห็นเสนอแนะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสีตามทะเบียนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ แต่พอตนและคณะได้อ่านหมายเหตุท้ายคำขอสงวนสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ปรากฏว่าเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงการ สงวนสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ถือว่าเป็นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม หมายความว่า ประชาชนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะไปมีค่าเท่ากับ 0 เป็นการรวบรัดให้ยอมรับผังเมืองรวมที่คณะกรรมการผังเมืองรวมได้จัดทำขึ้นมาแล้ว โดยประชาชนในพื้นที่ไม่มีส่วนร่วมในการจัดทำตั้งแต่เริ่มต้น  เป็นการทำผังเมืองรวมที่ไม่ได้เชิญประชาชนในพื้นที่เข้าไปรับทราบเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงแต่อย่างใด ประชุมจัดทำเสร็จจึงนำเอามาให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ดู เป็นการลิดรอนสิทธิ์ของชาวบ้านโนนป่ายางกว่า 20,000 คน เป็นอย่างมาก


 

 

 

ยายทองคำ นักสู้โนนป่ายาง กล่าวต่อไปว่า การกำหนดสีตามแผนที่จึงไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ เช่น บ้านโนนสำนัก หมู่ 11 และบ้านโนนสำนัก หมู่ 8 โดยบ้านโนนสำนัก หมู่ 8 เป็นสีเขียวอ่อน แต่บ้านโนนสำนัก หมู่ 11  เหมือนกันและอยู่ติดกันแต่ปรากฏว่าเป็นสีส้ม บ้านโนนสำนักอยู่ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประชากรหนาแน่นปานกลางเหมือนกัน แต่กำหนดสีในแผนที่ต่างกัน  มีข้อกำหนดต่างกัน ดังนั้น  ตนและชาวบ้านโนนป่ายางทุกคนทั้ง 8 หมู่บ้าน 2 ตำบล จึงขอให้ผังเมือง จ.ศรีสะเกษและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นสีส้มเหมือนกันตามสภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่ด้วย เช่น บ้านโนนแย้  บ้านโนนหล่อ บ้านโนนสำนัก หมู่ 6 หมู่ 7 และหมู่ 8 บางส่วนเป็นสีเขียวอ่อน  บางส่วนจากสีเขียว ให้แก้ไขเป็นสีส้มด้วย ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของพื้นที่อย่าให้มี 2 มาตรฐานเลย และอีกอย่างก็คือ  ตามแผนที่ระบุว่า  ร่องเอี่ยนเป็นห้วยเย็น ซึ่งมันไม่ถูกต้อง ชื่อจริงของร่องน้ำคือ ร่องเอี่ยน ขอให้เปลี่ยนชื่อคำว่า ห้วยเย็น เป็นร่องเอี่ยนด้วย  เรื่องหมายเหตุท้ายคำขอ ในที่ประชุมวันที่ 14 พ.ย. 2562 พวกตนไม่ยอมรับและไม่เห็นด้วย เพราะว่าเป็นการลิดรอนสิทธิของประชาชน ตนและคณะชาวบ้านโนนป่ายางทุกคน จึงเสนอขอให้ยกเลิกมติที่ประชุมในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว พวกตนขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก สีทั้ง 4 หมู่บ้าน คือ บ้านโนนสำนัก หมู่  8 และหมู่ 11 หมู่ 6 และหมู่ 7 บ้านโนนหล่อ บ้านโนนแย้ ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เพื่อให้ถูกต้องตามสภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่โดยด่วน  ซึ่งเพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมพวกตนชาวบ้านในเขตโนนป่ายางทุกคนจะขอคัดค้านเรื่องนี้จนถึงที่สุด

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค ศรีสะเกษ