วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมทรัพย์ จิตตะธัม นายกสมาคมประมงจังหวัดระนอง พร้อมด้วยชาวประมงในจังหวัดระนองกว่า 300 คน ได้รวมตัวกันที่ลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดระนอง อ.เมือง จ.ระนอง  เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านทางจังหวัด หลังได้รับความเดือดร้อนมา 5 ปี โดยเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน และหากไม่ดำเนินการแก้ไขตามข้อเรียกร้องของชาวประมง ก็ให้ทางภาครัฐซื้อเรือประมง และเครื่องมือประมงไปให้หมดทั้งประเทศเพราะไม่สามารถทำการประมงได้อีกแล้ว โดยในครั้งนี้มี นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นผู้รับหนังสือแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

นายสมทรัพย์ จิตตะธัม นายกสมาคมประมงจังหวัดระนอง กล่าวว่า ในครั้งนี้ชาวประมงในจังหวัดระนองได้รวมตัวกันเดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดระนอง เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมกับชาวประมงอีก 22 จังหวัดทั่วประเทศ หลังได้รับความเดือดร้อนมา 5 ปี โดยเรียกร้องนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานภาครัฐ เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ซึ่งมีทั้งหมดรวม 10 ข้อ เนื่องจากตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานราชการต่างๆ ได้ออก กฎ ระเบียบประกาศ และมาตรการต่างๆ มาบังคับใช้กับชาวประมง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมง ตลอดจนห่วงโซ่ธุรกิจฯ จนทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องเลิกอาชีพ เพราะประสบกับภาวะขาดทุน มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ขาดแรงงาน ทั้งที่ในปัจจุบันประเทศไทยได้รับการปลดใบเหลืองจากสหภาพยุโรปไปแล้ว แม้ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้อย่างเต็มที่


นายสมทรัพย์ กล่าวต่ออีกว่า แต่ขณะนี้ปัญหาต่างๆ ก็ยังไม่คลี่คลายและก็ยังไม่เกิดผลออกมาอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากติดขัดระบบราชการและการตัดสินใจต่างๆ ของผู้มีอำนาจฯ รวมทั้งยังมีการออกกฎระเบียบ ที่สร้างปัญหาใหม่ๆ มาอีก เช่น เรื่องการจะบังคับให้ชาวประมงชำระค่าน้ำมันผ่านระบบฟรีทการ์ด ซึ่งเป็นระบบเงินสด ในขณะที่ภาคเกษตรอื่นๆ ภาครัฐกลับดูแลอย่างเต็มที่ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ได้สร้างความไม่สบายใจต่อชาวประมงเป็นอย่างมาก ดังนั้นสมาคมประมงระนอง จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานราชการต่างๆ เร่งดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังนี้ 1.ขอให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั้งหมดหยุดออกกฎหมาย กฎ ระเบียบประกาศ คำสั่งต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของชาวประมง มาเพิ่มเติมขึ้นอีก (ยกเว้นการออก กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่ผ่อนคลายปัญหาให้กับชาวประมง) 2.ขอให้มีการเสนอแก้ไขฎหมายพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเร่งด่วน ในช่วงที่มีการประชุมสภานิติบัญญัตินี้ 3.ขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการการซื้อเรือประมงออกนอกระบบคืนโดยเร็ว โดยขอให้รัฐบาลมีการตั้งงบประมาณจำนวน 1 หมื่นล้าน ในปีงบประมาณ 2563 ในการที่จะนำเรือประมงออกนอกระบบ 4.ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการช่วยเหลือชาวประมงในโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับชาวประมงโดยเร่งด่วน ภายในเดือนธันวาคม 2562 นี้  5.ขอให้กรมประมง กรมจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการอนุญาตให้ใช้กฎหมายมาตรา 83 แห่ง พรก.การประมง พ.ศ. 2558 ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง โดยเร่งด่วน ภายในเดือนธันวาคม 2562 นี้  6.ขอให้ยกเลิก แก้ไข กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ส่งผลกระทบกับชาวประมงที่เป็นอยู่โดยเร็ว 7.เรือประมงที่มีขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอส ไม่ควรมีนโยบายให้ติด VMS เช่น การชักชวนให้เรือประมงขนาดต่ำกว่า 30 ตันกรอส ทดลองติด VMS ฟรี  8.ขอให้หยุดการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศโดยทันที ด้วยเหตุผลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามพระราชกำหนดประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 92 ซึ่งการนำเข้าสัตว์น้ำจะต้องมีการตรวจสอบว่าสัตว์น้ำเหล่านั้นได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ตามมาตรา 92 วรรคสองและวรรคสาม สินค้าประมงจากต่างประเทศจึงเข้ามาถล่มตลาดสินค้าสัตว์น้ำของชาวประมงไทยที่ทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทำให้ต้นทุนสูงกว่า ราคาจึงตกต่ำ 9.ขอให้พิจารณาเพิ่มวันทำการประมงให้กับพี่น้องชาวประมงทั้งประเทศโดยเร่งด่วน เพราะทำให้เกิดปัญหาการประกอบอาชีพขาดทุนมา 4-5 ปีแล้ว เนื่องจากมีการกำหนดให้ทำการประมงได้ไม่ทั้งปี แต่ต้องมีรายจ่ายค่าจ้างแรงงานตลอดทั้งปี 10.ขอให้คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ทบทวนแนวทางที่จะบังคับให้บริษัทจำหน่ายน้ำมัน บังคับให้ชาวประมง ต้องจ่ายเงินผ่านบัตรฟรีทการ์ด (Fleet Card) ซึ่งจะทำให้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวประมงเพิ่มขึ้นทันที  ทั้งนี้หากภาครัฐไม่ดำเนินการแก้ไขตามข้อเรียกร้องของชาวประมง ก็ขอให้รัฐซื้อเรือประมงพร้อมเครื่องยนต์ และเครื่องมือประมงไปให้หมดทั้งประเทศเพราะไม่สามารถทำการประมงได้อีกแล้ว

 

ข่าว นิเวศน์ เสระหมาน จ.ระนอง