เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่จุดชมวิว ระเบียงชมทะเลหมอกอัยเยอรเวง ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา น.ส.บุศริน เถาวัลย์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายอำเภอเบตง เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง และ สภาสันติสุขตำบลอัยเยอร์เวง  ซึ่งประกอบด้วยทุกภาคส่วน  ข้าราชการ เอกชน ผู้นำศาสนา ประชาชน และภาคีเครื่อข่ายจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยได้น้อมถวายนำพระปฐมบรมราชโองการมาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อสนองพระราชปณิธาน 

โดยร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง โดยได้ร่วมกัน ตัดหญ้าสองข้างทาง ทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ เก็บขยะรอบบริเวณจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เพื่อเป็นการสร้างความสะอาดสวยงามให้กับสถานที่ท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการช่วยเสริมสร้างจิตสำนึก และความตระหนักถึงความสำคัญในการดูแล รักษาความสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในถิ่นฐานที่ออยู่อาศัยของตนเอง ให้คงอยู่และพัฒนา อย่างยั่งยืน โดยมี น.ส.บุศริน เถาวัลย์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายอำเภอเบตง มาเป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ในห้วงเดือนมหามงคล ในพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง ได้จัดติดต่อกันมา 6 ปีอย่างต่อเนื่อง และยังคงร่วมกันจัดขึ้นทุกๆปี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีของชาวตำบลอัยเยอร์เวง ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สืบไป

เจษฎา สิริโยทัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ยะลา